Bộ giao thông vận tảI Đề án nghiên cứu CỤc hàng hải việt namtải về 1.77 Mb.
trang2/17
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

CÁC TỪ VIẾT TẮT


IMO

Tổ chức Hàng hải Thế Giới

PSC

Port State Control

TT

Thông tưQuyết định

TTg

Thủ tướng

BGTVT

Bộ Giao thông Vận tải

HHVN

Hàng hải Việt Nam

CHHVN

Cục Hàng hải Việt Nam

KCHT

Kết cấu hạ tầng

BVMTB

VBQPPL


Bảo vệ Môi trường Biển

Văn bản Quy phạm Pháp luậtMỞ ĐẦU

0.1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


Những năm qua, hệ thống cảng biển Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, số lượng tàu biển nước ngoài và nội địa vào, ra các cảng biển Việt Nam ngày một tăng, đồng nghĩa với vấn đề gia tăng lượng chất thải phát sinh từ tàu tại các cảng. Từ đó dẫn tới nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường tại vùng biển và vùng nước cảng biển của Việt Nam.

Để có thể phát triển kinh tế biển một cách bền vững, trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã tham gia một số Công ước liên quan đến biển nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa ô nhiễm biển, nổi trội nhất là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiểm do tàu gây ra (MARPOL). Công ước MARPOL là một trong những công ước chính của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), bao gồm các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do tàu gây ra.

Kể từ khi gia nhập Phụ lục I, II, Công ước MARPOL, Việt Nam đã nâng cao việc khắc phục tình trạng ô nhiễm biển thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra nhà nước cảng biển (Port State Control - PSC), xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư số 23/2010/TT-BGTVT ngày 25/8/2010, Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải, Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ…), nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiếp nhận nước thải lẫn dầu tại các cảng biển, dần tiến tới xây dựng các trung tâm thu gom, xử lý chất thải lỏng lẫn dầu từ tàu biển (theo Quyết định số 855/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngày 21/12/2012, Cục HHVN đã trình Bộ GTVT về việc đề xuất gia nhập các Phụ lục III, IV, V và VI tại Tờ trình số 3685/TTr-CHHVN và đã được Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 13/10/2014. Việc gia nhập các Phụ lục này là cơ sở để Cảng vụ hàng hải của Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý kiểm tra tàu biển nước ngoài khi đến, hoạt động tại các cảng biển Việt Nam theo nội dung quy định tại các Phụ lục này và nhằm để đảm bảo các tàu biển nước ngoài không gây ô nhiễm trong lãnh thổ Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của Công ước MARPOL về việc tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu, Việt Nam cần tiến hành xây dựng các giải pháp kỹ thuật cũng như pháp lý để các cảng có thể từng bước thực hiện được công tác tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu này.

Chính vì vậy, Đề án “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu đáp ứng yêu cầu của công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan” là yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ hội nhập, hoàn toàn phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường, sẽ góp phần to lớn cho việc xây dựng và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật, thúc đẩy và xây dựng ý thức pháp luật về bảo vệ môi trường biển.


0.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN


 • Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL);

 • Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 82);

 • Luật Bảo vệ Môi trường, 2014;

 • Bộ luật Hàng hải Việt Nam, số 40/2005/QH11 ban hành ngày 14/6/2005;

 • Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, đã quy định cụ thể về việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải;

 • Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa;

 • Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

 • Quyết định số 855/QĐ - TTg ngày 6/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải;

 • Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

 • Quyết định số 4412/QĐ - BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng đề án của Bộ Giao thông vận tải năm 2014;

 • Quyết định số 1037/QĐ-TTg: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030);

 • Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 26/08/2014 về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 2290/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (Nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT ngày 03/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 3327/QĐ-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030);

 • Quyết định số 1746/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Chiến lược biển Việt Nam đến 2020 được thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khóa X (Nghị quyết số 09 - NQ/TW ngày 09/02/2007). Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ;

 • Quyết định số 1750/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt tổng thể nội dung và dự toán Dự án “Xây dựng hệ thống quy định của Việt Nam và chuẩn bị năng lực triển khai Phụ lục VI, Công ước MARPOL 73/78 về kiểm soát ô nhiễm không khí và hiệu quả năng lượng đối với tàu biển”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Mã số: CC131001;


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương