Bộ giao thông vận tảI Đề án nghiên cứu CỤc hàng hải việt namtải về 1.77 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích1.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Đề án nghiên cứu

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAMMỤC LỤC


MỤC LỤC 1

CÁC TỪ VIẾT TẮT 4MỞ ĐẦU 5

0.1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 5

0.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 6

0.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 7

0.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 7

0.5. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 8

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DẦU TỪ TÀU MARPOL, VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN 9

1.1. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MARPOL 9

1.1.1. Sự ra đời của công ước quốc tế MARPOL 9

1.1.2. Nội dung tóm tắt của công ước quốc tế MARPOL 10

1.1.3. Tóm tắt nội dung các Phụ lục 13

1.2. CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ KHÁC VIỆT NAM CÓ THAM GIA 17

1.3. TÌNH HÌNH GIA NHẬP VÀ THỰC THI CÔNG ƯỚC MARPOL CỦA VIỆT NAM 17

1.3.1. Các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến công ước MARPOL 18

1.3.2. Đánh giá tình hình gia nhập, thực thi công ước MARPOL và nghĩa vụ phải trang bị phương tiện tiếp nhận, xử lý chất thải từ tàu. 20

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI VIỆT NAM 23

2.1. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI VIỆT NAM 23

2.1.1. Hệ thống cảng biển 23

2.1.2. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển các năm 26

2.1.3. Vận tải biển 26

2.1.4. Công nghiệp tàu thủy 27

2.2. TỔNG QUAN CÁC CHẤT THẢI PHÁT SINH TỪ TÀU 31

2.2.1. Chất thải nguy hại 31

2.2.2. Nước thải sinh hoạt 32

2.2.3. Chất thải rắn sinh hoạt 33

2.2.4. Khí thải 33

2.3. DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH TỪ TÀU 34

2.3.1. Chất thải nguy hại 34

2.3.2. Nước thải sinh hoạt 35

2.3.3. Rác thải sinh hoạt 36

2.3.4. Khí thải 36

2.4. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU TẠI VIỆT NAM 37

2.4.1. Hiện trạng khả năng tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu 37

2.4.2. Đánh giá mức độ tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu 41

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU 55

3.1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 55

3.1.1. Quy hoạch phát triền hệ thống cảng biển 55

3.1.2. Dự báo sự tăng trưởng và thay đổi lượng hàng đến cảng 56

3.1.3. Dự báo sự tăng trưởng và thay đổi của đội tàu đến cảng 57

3.2. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 CỦA HỆ THỐNG HIỆN HỮU 61

3.2.1. Dự báo khối lượng chất thải từ tàu đến năm 2030 61

3.2.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận của hệ thống hiện hữu đến năm 2030 (trường hợp không được đầu tư thêm) 64

3.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CỦA HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU 67

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU 83

4.1. CƠ SỞ QUY HOẠCH 83

4.2. NỘI DUNG QUY HOẠCH 84

4.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 84

4.3.1. Phương án 1 84

4.3.2. Phương án 2 85

4.3.3. Phương án 3 86

4.4. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU 87

4.4.1. Quy trình tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt 87

4.4.2. Quy trình tiếp nhận và xử lý nước thải sinh hoạt 89

4.4.3. Quy trình tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hại 91

4.5. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THU PHÍ KHI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU 107

4.5.1. Tham khảo phương pháp thu phí của một số cảng trên thế giới 107

4.5.2. Đề xuất một số phương án thu phí ở Việt Nam 109

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 111

5.1. CƠ CHẾ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HIỆN HÀNH 111

5.1.1. Đánh giá nhu cầu thực tế, hiệu quả và những hạn chế trong thực hiện và cưỡng chế thi hành các chính sách và quy định hiện nay 111

5.1.2. Các giải pháp cụ thể đã được áp dụng trong bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường của ngành hàng hải 111

5.1.3. Vấn đề về bộ máy quản lý môi trường chuyên trách hiện tại và vận hành hệ thống quản lý 112

5.1.4. Vấn đề về thể chế, công cụ quản lý môi trường của ngành hàng hải chuyên trách về bảo vệ môi trường 113

5.1.5. Vấn đề về kinh tế, phân bố tài chính và sử dụng vốn đầu tư của ngành hàng hải trong việc bảo vệ môi trường 113

5.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH HÀNG HẢI 114

5.2.1. Xác đinh ưu tiên bảo vệ môi trường của ngành hàng hải 114

5.2.2. Các giải pháp về cơ chế chính sách 114

5.2.3. Các giải pháp về quản lý 114

5.2.4. Các giải pháp về kỹ thuật 115

5.2.5. Các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu, xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động hàng hải 115

5.2.6. Các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bvmt 115

5.2.7. Các giải pháp về cơ chế tài chính 116

5.3. ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU 116

5.3.1. Quy hoạch giai đoạn đến năm 2015 117

5.3.2. Quy hoạch trong giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2030 121

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 126

6.1. KẾT LUẬN 126

6.2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 126


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương