Bộ CÂu hỏi thi tìm hiểUtải về 103.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2018
Kích103.14 Kb.

BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU

CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”(Kèm theo công văn số 497 ngày 23 tháng 4 năm 2014)

I. CÂU HỎI THI VIẾT

Đề số 1: Anh (Chị) hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam và ý nghĩa của sự kiện này ?

Gợi ý trả lời :

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ I (1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930).  Do bị cả thực dân và phong kiến bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh mạnh mẽ. Từ trong đấu tranh đã hình thành tính giai cấp và những người công nhân tập hợp lại thành tổ chức như các hội: Ái hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… Đây chính là những tổ chức công đoàn sơ khai đầu tiên và có ở nhiều nơi.

Sau đó tổ chức Công hội Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng thành lập năm 1920 tại xưởng Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn. Song, Công hội này tồn tại trong thời gian ngắn và chưa có chính cương, điều lệ.

Từ năm 1925 đến 1928, nhiều Công hội bí mật đã hình thành do sự hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương thực hiện "Vô sản hoá" thì phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam ngày càng sôi nổi, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức công hội lên một bước mới cả về hình thức và nội dung hoạt động.

Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội ở nước ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt là ở miền Bắc. Các cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra liên tục ở nhiều xí nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất hành động giữa các cuộc đấu tranh ở xí nghiệp này với xí nghiệp khác trong cùng một địa phương và giữa địa phương này với địa phương khác trong toàn xứ.

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức công hội đòi hỏi phải có một tổ chức Mác xít, một Đảng thực sự Cách mạng của giai cấp công nhân có khả năng tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc lập tự do. Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Tiếp đến, ngày 17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng ra đời.

Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ.

Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.

Chính vì ý nghĩa đó, theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ chính trị TW Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 là ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.


Đề số 2: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã xác định phương hướng, nhiệm vụ. Anh (Chị) tâm đắc với nhiệm vụ nào? Vì sao?

Gợi ý trả lời

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:Một là, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Hai là, tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.

Ba là, tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bốn là, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Năm là, công tác nữ công.

Sáu là, công tác đối ngoại.

Bảy là, công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

Tám là, công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

Các thí sinh cần phân tích rõ tâm đắc với nhiệm vụ nào trên quan điểm cá nhân.

Đề số 3: Anh (Chị) quan tâm nhất là chức năng nào của tổ chức Công đoàn Việt Nam? Vì sao?

Gợi ý trả lời

* Công đoàn Việt Nam có ba chức năng:- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động;

- Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động;

- Giáo dục, động viên, công nhân, viên chức, lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn.


Đề số 4: Theo Anh (chị) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình cần tập trung thực hiện những công việc gì để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chủ sử dụng lao động với người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoàm, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; giáo dục truyền thống cách mạng tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao tinh thần làm chủ đất nước trong quá trình CNH, HĐH.

- Tham gia thanh tra giám sát chế độ, chính sách thực hiện lương, thưởng, ăn ca, BHXH, BHYT… của người sử dụng lao động đối với NLĐ.

- Tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh trong CNLĐ.

- Tích cực quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn, CNLĐ; tổ chức ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thường xuyên cho CNLĐ.

- Quan tâm chăm lo đến đời sống, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là những CNLĐ có nhiều khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

- Chủ động, tham gia tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật cho người lao động; góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, người lao động như: việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xây dựng nhà ở, bệnh xá tại các khu công nghiệp, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ nơi có đông công nhân, người lao động làm việc; chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài cho Đảng xem xét, kết nạp.Đề số 5: Anh (Chị) hãy viết một bài khoảng 1.500 từ cống hiến, đề xuất mô hình, đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn trong giai đoạn hiện nay hoặc những kỷ niệm sâu sắc hay những tấm gương tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn?

II. CÂU HỎI THI TRỰC TUYẾN (DẠNG TRẮC NGHIỆM)


STT

Nội dung câu hỏi

1


Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

a. 28/6/1929 b. 28/7/1929

c. 28/8/1929 d. 28/9/1929


2

Ai là chủ tịch lâm thời của tổ chức Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

a. Tôn Đức Thắng b. Hoàng Quốc Việt

c. Nguyễn Đức Cảnh d. Trần Danh Tuyên


3

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I năm 1950 diễn ra ở đâu?

a. Hà Nội b. Cao Bằng

c. Bắc Kạn d. Thái Nguyên


4

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

a. Tôn Đức Thắng b. Hoàng Quốc Việt

c. Nguyễn Đức Cảnh d. Trường Chinh


5

Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

a. 4 b. 5

c.6 d. 7


6

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II năm 1961 diễn ra ở đâu?

a. Hà Nội b. Hải Phòng

c. Cao Bằng d. Thái Nguyên


7

Đại hội Công đoàn lần thứ II, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

a. Hoàng Quốc Việt b. Tôn Đức Thắng

c. Trần Danh Tuyên d. Nguyễn Đức Thuận


8

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III năm 1974, bầu ai làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam?

a. Chủ tịch Hồ Chí Minh b. Lê Duẩn

c. Tôn Đức Thắng d. Hoàng Quốc Việt


9

Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

a. Lần thứ nhất b. Lần thứ hai

c. Lần thứ ba d. Lần thứ tư


10

Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam (tiền thân là Hội Lao động giải phóng miền Nam) thành lập năm nào?

a: năm 1960; b: năm 1961

c: năm 1964; d: năm 1965


11

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV năm 1978, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

a. Nguyễn Văn Linh b. Tôn Đức Thắng

c. Trần Danh Tuyên d. Nguyễn Đức Thuận


12


Tổ chức Công đoàn Việt Nam có mấy chức năng chính?

a. 2 b. 3

c. 4 d. 4


13

Tổ chức Công đoàn Việt Nam có mấy cấp cơ bản?

a. 03 b. 04

c. 05 d. 06


14

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

a. Nguyễn Văn Linh b. Tôn Đức Thắng

c. Trần Danh Tuyên d. Nguyễn Đức Thuận


15


Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

a. Đại hội I b. Đại hội II

c. Đại hội III d. Đại hội IV


16

Đại hội nào đã nhất trí lấy ngày 28/7/1929 là Ngày thành lập của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

a. Đại hội I b. Đại hội III

c. Đại hội V d. Đại hội VII


17

Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

a. Đại hội III b. Đại hội IV

c. Đại hội V d. Đại hội VI


18

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – lãnh tụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam được sinh ra ở đâu?

a. Hà Nội b. Thái Bình

c. Hải Phòng d. Nam Định


19

Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam qua mấy nhiệm kỳ?

a. 1 b. 2

c. 3 d. 4


20

Ai là người sáng lập ra Công hội đỏ Ba Son?

a. Tôn Đức Thắng b. Hồ Chí Minh

c. Nguyễn Đức Cảnh d. Hoàng Quốc Việt


21

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

a. Cù Thị Hậu b. Dương Xuân An

c. Nguyễn Văn Tư d. Hoàng Quốc Việt


22

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 diễn ra ở đâu?

a. Hà Nội b. Hồ Chí Minh

c. Hải Phòng d. Thái Nguyên


23

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII đã bầu ai làm Chủ tịchTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

a. Nguyễn Văn Tư b. Dương Xuân An

c. Cù Thị Hậu d. Hoàng Minh Chúc


24

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII năm 1998, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

a. Đỗ Đức Ngọ b. Nguyễn Văn Tư

c. Cù Thị Hậu. d. Đặng Ngọc Tùng


25

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX năm 2003, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

a. Đặng Ngọc Tùng b. Nguyễn An Lương

c. Nguyễn Hòa Bình d. Cù Thị Hậu


26

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X năm 2008, ai được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

a. Nguyễn Thị Thu Hồng b. Cù Thị Hậu

c. Nguyễn Hòa Bình d. Đặng Ngọc Tùng


27

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam được diễn ra tại Hà Nội vào tháng mấy?

a. Tháng 5 b. Tháng 6

c. Tháng 7 d. Tháng 8


28

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

a. Hoàng Ngọc Thanh b. Cù Thị Hậu

c. Nguyễn An Lương d. Đặng Ngọc Tùng


29

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra mấy chương trình hành động?

a. 3 b. 4

c. 5 d. 6


30

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2018, tổ chức Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu đoàn viên?

a. 8 triệu đoàn viên b. 9 triệu đoàn viên

c. 10 triệu đoàn viên d. 11 triệu đoàn viên


31

Báo Lao động - cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập năm nào sau đây?

a. 1929 b. 1930

c. 1931 d. 1932


32

Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

a. Điều 4 b. Điều 6

c. Điều 10 d. Điều 20


33

Cơ quan nào được phép ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

a. Đại hội toàn quốc Công đoàn Việt Nam,

b. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua,

c. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

d. Công đoàn Cơ sở


34

Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

a. 31/12/2012 b. 01/01/2013

c. 01/5/2013 d. 31/12/2013


35

Những công đoàn cấp nào có ủy ban kiểm tra ?

a. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên

b. Công đoàn các cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở có từ ba mươi đoàn viên trở lên

c. Công đoàn cơ sở thành viên trở lên

d. Công đoàn bộ phận trở lên


36

Ủy ban kiểm tra công đoàn được thành lập như thế nào?

a. Do công đoàn cấp trên chỉ định

b. Do đại hội công đoàn cấp đó bầu

c. Do ban thường vụ công đoàn cùng cấp bầu

d. Do ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầu hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định


37

Trường Đại học Công đoàn là đơn vị trực thuộc của tổ chức nào sau đây?

a. Bộ Giáo dục và Đào tạo b. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

c. Bộ Lao động TB&XH d.Tổ chức Lao động quốc tế ở Việt Nam


38

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đơn vị trực thuộc của tổ chức nào sau đây?

a. Bộ Giáo dục và Đào tạo b. Bộ Nội vụ

c. Bộ Lao động TB&XH d. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


39

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới?

a. Đại hội V b. Đại hội VI

c. Đại hội VII d. Đại hội VIII


40

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

a: 9 kỳ Đại hội; b: 11 kỳ Đại hội

c. 10 kỳ Đại hội; d.12 kỳ Đại hội


41

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra mấy nhóm chỉ tiêu phấn đấu?

a. 7 b. 10

c. 11 d. 12


42

Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

a: năm 2005; b: năm 2006

c: năm 2007; d: năm 2008


43

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

a. 2010 b. 2011

c. 2012 d. 2013


44

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do tổ chức nào sau đây phát động ?

a. Hội Liên hiệp phụ nữ b. Đoàn Thanh niên

c. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam d. MTTQ Việt Nam


45

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” là do tổ chức nào phát động?

a. TW Hội Nông dân Việt Nam b. TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

c. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam d. MTTQ Việt Nam


46

Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" do đơn vị nào sau đây phát động?

a. Công đoàn Y tế Việt Nam b. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

c. Công đoàn Bộ Nội vụ d. Công đoàn Viên chức Việt Nam


47

Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do tổ chức nào sau đây phát động?

a. MTTQ Việt Nam b. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

c. Bộ Quốc Phòng d. Bộ Lao động TB&XH


48

Chương trình “nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do tổ chức nào sau đây phát động?

a. Bộ Quốc Phòng b.MTTQ Việt Nam

c. Bộ Ngoại giao d. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


49

Năm nào tổ chức Công đoàn Việt Nam kỷ niệm 85 năm thành lập?

a. 2011 b. 2012

c. 2013 d. 2014


50

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm nào?

a. 2005 b. 2006c. 2010 d. 2012


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương