Bộ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.62 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Người nộp hồ sơ

Người kiểm tra

Mẫu 3

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH HOẶC CHỨNG NHẬN

Số: /...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng .... năm 20…BIÊN BẢN LẤY MẪU
1. Giấy đăng ký / hồ sơ số : ............................ ngày: ..... /..... / ........

2. Doanh nghiệp yêu cầu :

3. Tên hàng hóa theo khai báo:

4. Số lượng khai báo :

5. Địa điểm lấy mẫu kiểm tra :

6. Nhận xét sơ bộ về tình trạng bao gói, điều kiện bảo quản, tình trạng ngoại quan, ký nhãn hiệu:

......................................

7. Lấy mẫu:

- Phương pháp lấy mẫu: .................................

- Số lượng mẫu đã lấy : …..…. mẫu, cụ thể như sau:Stt

Tên/ Mã hàng hóa

Số lượng/

Kích thước mẫu

Mô tả mẫu

Số hiệu kiện hàng được lấy mẫu

Ghi chú8. Tình trạng mẫu:

Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở lấy mẫu.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản.

9. Ghi chú khác (nếu có): ...............................................................................
Đại diện cơ sở được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Người lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6
BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2015/TT-BCT ngày tháng năm 2015
của Bộ Công Thương)


Mẫu 1

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH HOẶC CHỨNG NHẬN

Số: /BC-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng .... năm 20…

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

(số liệu từ tháng .... năm 20..... đến tháng .... năm 20..... )
Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

1. Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra:........................lô, trong đó:

- Số lô đã qua kiểm tra đạt yêu cầu:......................lô (chi tiết xem bảng 1)Bảng 1. Kết quả kiểm tra chất lượng các lô hàng đạt yêu cầu.

TT

Giấy đăng ký kiểm tra số

Tên cá nhân/
tổ chức nhập khẩu/ kinh doanh


Địa chỉ ĐT/Fax

Tên & nhóm hàng hóa

Số lượng

Xuất xứ

Ghi chú

..


- Số lô không đạt yêu cầu:.....................................lô (chi tiết xem bảng 2)

Bảng 2. Kết quả kiểm tra chất lượng các lô hàng không đạt yêu cầu (nếu có)

TT

Giấy đăng ký kiểm tra số

Tên cá nhân/
tổ chức nhập khẩu/ kinh doanh


Địa chỉ ĐT/Fax

Tên & nhóm hàng hóa

Số lượng

Xuất xứ

Lý do không đạt

Các biện pháp đã được xử lý

..

- Số lô trốn tránh kiểm tra: ....................................lô (chi tiết xem bảng 3)

Bảng 3. Các doanh nghiệp trốn tránh kiểm tra chất lượng hàng hóa (nếu có)

TT

Giấy đăng ký kiểm tra số

Tên cá nhân/
tổ chức nhập khẩu/ kinh doanh


Địa chỉ ĐT/Fax

Tên & nhóm hàng hóa

Số lượng

Tờ khai HHNK số

Thời gian nhập khẩu/phân phối

...2. Tình hình khiếu nại: (lô hàng, doanh nghiệp nhập khẩu, tình hình khiếu nại và giải quyết...)

.............3. Kết quả kiểm tra (chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo này)

...............4. Kiến nghị:

...............

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.


ĐẠI DIỆN
Tổ chức đánh giá sự phù hợp

(ký tên đóng dấu) (Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi file dạng Microsoft Office Word báo cáo trên về Vụ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ email: minht@moit.gov.vn và anhngthi@moit.gov.vn)

Mẫu 2

MẪU BÁO CÁO LÔ HÀNG

KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG
(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH HOẶC CHỨNG NHẬN

Số : /BC-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm 200…

BÁO CÁO LÔ HÀNG

KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

1. Tên hàng hóa:

2. Nhãn hiệu/ Kiểu loại: 1. Đặc tính kỹ thuật:

 2. Xuất xứ/Nhà sản xuất:

 3. Số lượng khai báo:

 4. Cửa khẩu nhập:

 5. Thời gian nhập khẩu:

 6. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau: .

- Hợp đồng số(contract):..........................................................ngày.....................

- Danh mục hàng hoá số(Packing List): ...................................ngày.....................

- Hóa đơn số(Invoice): .............................................................ngày.......................

- Vận đơn số(Bill of Lading) : ..................................................ngày.......................

- Tờ khai hàng nhập khẩu số:..................................................ngày.......................

- Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O): .......................................ngày........................ 1. Cơ quan/Người nhập khẩu :

 2. Giấy đăng ký kiểm tra số: ............. ngày.......... tháng ......... năm 20..........

 3. Căn cứ kiểm tra: theo Thông tư số /2015/TT-BCT ngày tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

 4. Kết quả thử nghiệm/ chứng nhận/ giám định hàng hóa (nhập khẩu) số: ……….. do Tổ chức Đánh giá sự phù hợp: ........................................................... cấp ngày: ........ / ....... / .......... tại: ..........................................................................

 5. Kết luận:

a. Lô hàng (Số lượng/tên, nhãn hiệu): không đạt yêu cầu quy định về chất lượng;

b. Lý do không đạt (không phù hợp về chất lượng, ... …............................). 1. Đề xuất biện pháp xử lý:Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.


ĐẠI DIỆN
Tổ chức đánh giá sự phù hợp

(ký tên đóng dấu)
Mẫu 3

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN TỔ CHỨC ........

Số : /TB-...


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm 20…


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

1. Tên hàng hóa:

2. Nhãn hiệu, kiểu loại :

3. Đặc tính kỹ thuật :

4. Xuất xứ/ Nhà sản xuất :

5. Khối lượng/Số lượng:

6. Cửa khẩu nhập:

7. Thời gian nhập khẩu:

8.Thuộc lô hàng có các chứng từ sau: .

- Hợp đồng số(contract):...............................................................ngày.....................

- Danh mục hàng hoá số(Packing List): ........................................ngày.....................

- Hóa đơn số(Invoice): ..................................................................ngày.......................

- Vận đơn số(Bill of Lading) : .....................................................ngày.......................

- Tờ khai hàng nhập khẩu số:......................................................ngày.......................

- Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O): ..........................................ngày........................

9. Cơ quan/Người nhập khẩu:

10. Giấy đăng ký kiểm tra số:....................... ngày...........tháng.........năm 20.......

11. Căn cứ kiểm tra:

Quy định kỹ thuật tại Thông tư số /2015/TT-BCT

Quy định khác: ................................................................

12. Kết quả thử nghiệm/ giám định hoặc chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu số:...........do tổ chức .............. cấp ngày: ...... /....... / .........tại: ...................................................................................................................

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Lô hàng (Số lượng / tên, nhãn hiệu, kiểu loại hàng hóa )

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hoá nhập khẩu

(hoặc Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hoá nhập khẩu thì nêu lý do hoặc các yêu cầu khác nếu có)
Nơi nhận:

- Người nhập khẩu;

- Hải quan cửa khẩu;

- Lưu: CQKT/VT
ĐẠI DIỆN
Tổ chức đánh giá sự phù hợp

(ký tên đóng dấu)1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương