Bộ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.62 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối quản lý chất lượng của sản phẩm dệt may về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo, có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý chất lượng của sản phẩm dệt may về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo theo quy định của Thông tư này.

b) Chỉ định, thừa nhận và quản lý hoạt động của các tổ chức thử nghiệm/ chứng nhận/ giám định đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

c) Tiếp nhận thông báo hoạt động đánh giá sự phù hợp của các tổ chức thử nghiệm/ chứng nhận/ giám định đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

d) Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước

2. Cục Quản lý thị trường:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về quy định hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn.

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định có trách nhiệm:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp vi phạm quy định của Thông tư này hoặc quy định tại Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị cảnh cáo, tạm đình chỉ hiệu lực hoặc hủy bỏ Quyết định chỉ định.

a) Đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp đang hoạt động tại Việt Nam

- Tổ chức thử nghiệm được chỉ định, trong thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định (03 năm), phải ít nhất 01 lần tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng đối với các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm dệt may quy định tại Thông tư này và báo cáo kết quả về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

- Báo cáo Bộ Công Thương về mọi thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may đã đăng ký trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

- Định kỳ sáu tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định theo mẫu 1 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

b) Đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam.

- Thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Có trách nhiệm gửi thông báo và báo cáo theo quy định tại Điều 15 của Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

5. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm dệt may có trách nhiệm:

a) Đảm bảo sản phẩm dệt may có mức giới hạn đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo đạt yêu cầu quy định tại Thông tư này.

b) Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Công Thương chỉ định hoặc thừa nhận để giám định hoặc chứng nhận chất lượng hàng hoá do mình nhập khẩu.

c) Thu hồi, xử lý đối với hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

d) Chấp hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm dệt may tại Việt Nam có trách nhiệm:

a) Đảm bảo sản phẩm dệt may có mức giới hạn đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo đạt yêu cầu quy định tại Thông tư này.

b) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm dệt may thực hiện việc đánh giá sự phù hợp đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

c) Chấp hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

7. Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm dệt may tại Việt Nam có trách nhiệm:

a) Đảm bảo sản phẩm dệt may có mức giới hạn đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo đạt yêu cầu quy định tại Thông tư này.

b) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm dệt may thực hiện việc đánh giá sự phù hợp đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may theo quy định tại Thông tư này.

c) Thu hồi, xử lý đối với hàng hóa không bảo đảm chất lượng do tổ chức, cá nhân bán ra thị trường. Trong trường hợp phải tiêu hủy sản phẩm không đảm bảo chất lượng thì phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy hàng hóa và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu hủy hàng hóa theo pháp luật.

d) Chấp hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng 2 năm 2016, thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) để xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo VPCP;

- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, KHCN.


BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương