Bộ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 305.04 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu10.02.2019
Kích305.04 Kb.
  1   2


BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 64/2017/TT-BCA

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA

ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe (sau đây viết gọn là Thông tư số 15/2014/TT-BCA)

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Cục Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số xe của Bộ Công an và xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; xe ô tô mua sắm từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau:

“4. Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung biểu mẫu, chứng từ, giấy tờ theo quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký xe thì Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo để cơ quan đăng ký xe quy định tại Điều 3 Thông tư này thực hiện”.

4. Bổ sung khoản 8 Điều 19 như sau:

“8. Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 Điều 31 như sau:

“a) Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong các chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước”.

6. Sửa đổi một số từ ngữ của Thông tư số 15/2014/TT-BCA như sau:

a) Sửa đổi cụm từ “Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt” thành cụm từ “Cục Cảnh sát giao thông” tại khoản 1 Điều 3, khoản 11 Điều 23, Điều 28, Điều 30, khoản 9 Điều 31, khoản 1 Điều 33, khoản 2 Điều 35 và các mẫu số 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA;

b) Sửa đổi cụm từ “Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội” thành cụm từ “Cục Cảnh sát giao thông” tại khoản 8 Điều 31, khoản 2 Điều 35.

c) Sửa đổi cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội” thành cụm từ “Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông” tại khoản 4 Điều 3, khoản 1 Điều 35.

d) Sửa đổi cụm từ “Railway and Road Traffic Police Department” thành cụm từ “Traffic Police Department” tại các mẫu số 09, 10, 11, 12, 13 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA.

7. Thay thế các phụ lục số 01, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA bằng các phụ lục số 01, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.

2. Các cơ quan, tổ chức có xe ô tô đã đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, nay không thuộc đối tượng đăng ký xe ô tô theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này có trách nhiệm đến Cục Cảnh sát giao thông làm thủ tục di chuyển xe về đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để có hướng dẫn kịp thời./.Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- Công an các đơn vị, địa phương;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Công an;

- Lưu: VT, C67, V19. 300b.BỘ TRƯỞNG

Thượng tướng Tô Lâm


Phụ lục số 01

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

ĐĂNG KÝ XE ÔTÔ TẠI CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2017/TT-BCA

ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)STT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1.

Văn phòng và các ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2.

Văn phòng Chủ tịch nước.

3.

Văn phòng Quốc hội.

4.

Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

5.

Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam).

6.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

7.

Văn phòng Toà án nhân dân tối cao.

8.

Văn phòng Kiểm toán nhà nước.


Phụ lục số 03

KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE Ô TÔ, MÔ TÔ

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2017/TT-BCA

ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)STT

TÊN NƯỚC

KÝ HIỆUÁO

001 - 005AN BA NI

006 - 010ANH VÀ BẮC AILEN

011 - 015AI CẬP

016 - 020A ZEC BAI ZAN

021 - 025ẤN ĐỘ

026 - 030ĂNG GÔ LA

031 - 035AP GA NI XTAN

036 - 040AN GIÊ RI

041 - 045AC HEN TI NA

046 - 050ÁC MÊ NI A

051 - 055AI XƠ LEN

056 - 060BỈ

061 - 065BA LAN

066 - 070BỒ ĐÀO NHA

071 - 075BUN GA RI

076 - 080BUỐC KI NA PHA XÔ

081 - 085BRA XIN

086 - 090BĂNG LA ĐÉT

091 - 095BÊ LA RÚT

096 - 100BÔ LI VI A

101 - 105BÊ NANH

106 - 110BRU NÂY

111 - 115BU RUN ĐI

116 - 120CU BA

121 - 125CỐT ĐI VOA

126 - 130CÔNG GÔ (BRAZAVILLE-I )

131 - 135CÔNG GÔ (DA-I-A )

136 - 140CHI LÊ

141 - 145CÔ LÔM BI A

146 - 150CA MƠ RUN

151 - 155CA NA DA

156 - 160CÔ OÉT

161 - 165CAM PU CHIA

166 - 170CƯ RƠ GƯ XTAN

171 - 175CA TA

176 - 180CÁP VE

181 - 185CỐT XTA RI CA

186 - 190ĐỨC

191 - 195DĂM BI A

196 - 200DIM BA BU Ê

201 - 205ĐAN MẠCH

206 - 210Ê CU A ĐO

211 - 215Ê RI TƠ RÊ

216 - 220ÊTI Ô PIA

221 - 225EX TÔ NIA

226 - 230GUYANA

231 - 235GA BÔNG

236 - 240GĂM BI A

241 - 245GI BU TI

246 - 250GRU DI A

251 - 255GIOÓC ĐA NI

256 - 260GHI NÊ

261 - 265GA NA

266 - 270GHI NÊ BÍT XAO

271 - 275GRÊ NA ĐA

276 - 280GHI NÊ XÍCH ĐẠO

281 - 285GOA TÊ MA LA

286 - 290HUNG GA RI

291 - 295HOA KỲ

296 - 300; 771 - 775HÀ LAN

301 - 305HY LẠP

306 - 310HA MAI CA

311 - 315IN ĐÔ NÊ XIA

316 - 320I RAN

321 - 325I RẮC

326 - 330I TA LI A

331 - 335IXRAEN

336 - 340KA DẮC TAN

341 - 345LÀO

346 - 350LI BĂNG

351 - 355LI BI

356 - 360LUC XĂM BUA

361 - 365LÍT VA

366 - 370LÁT VI A

371 - 375MY AN MA

376 - 380MÔNG CỔ

381 - 385MÔ DĂM BÍCH

386 - 390MA ĐA GAT XCA

391 - 395MÔN ĐÔ VA

396 - 400MAN ĐI VƠ

401 - 405MÊ HI CÔ

406 - 410MA LI

411 - 415MA LAY XI A

416 - 420MA RỐC

421 - 425MÔ RI TA NI

426 - 430MAN TA

431 - 435MAC XAN

436 - 440NGA

441 - 445NHẬT BẢN

446 - 450; 776 - 780NI CA RA GOA

451 - 455NIU DI LÂN

456 - 460NI GIÊ

461 - 465NI GIÊ RI A

466 - 470NA MI BI A

471 - 475NÊ PAN

476 - 480NAM PHI

481 - 485NAM TƯ

486 - 490NA UY

491 - 495Ô MAN

496 - 500Ô XTƠ RÂY LIA

501 - 505PHÁP

506 - 510PHI GA

511 - 515PA KI XTAN

516 - 520PHẦN LAN

521 - 525PHI LIP PIN

526 - 530PA LE XTIN

531 - 535PA NA MA

536 - 540PA PUA NIU GHI NÊ

541 - 545TỔ CHỨC QUỐC TẾ

546 - 550RU AN ĐA

551 - 555RU MA NI

556 - 560SÁT

561 - 565SÉC

566 - 570SÍP

571 - 575TÂY BAN NHA

576 - 580THUỴ ĐIỂN

581 - 585TAN DA NI A

586 - 590TÔ GÔ

591 - 595TÁT GI KI XTAN

596 - 600TRUNG HOA

601 - 605THÁI LAN

606 - 610TUỐC MÊ NI XTAN

611 - 615TUY NI DI

616 - 620THỔ NHĨ KỲ

621 - 625THUỴ SỸ

626 - 630TRIỀU TIÊN

631 - 635HÀN QUỐC

636 - 640TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

641 - 645TÂY XA MOA

646 - 650U CRAI NA

651 - 655U DƠ BÊ KI XTAN

656 - 660U GAN ĐA

661 - 665U RU GOAY

666 - 670VA NU A TU

671 - 675VÊ NÊ ZU Ê LA

676 - 680XU ĐĂNG

681 - 685XI Ê RA LÊ ÔN

686 - 690XINH GA PO

691 - 695XRI LAN CA

696 - 700XÔ MA LI

701 - 705XÊ NÊ GAN

706 - 710XY RI

711 - 715XA RA UY

716 - 720XÂY SEN

721 - 725XAO TÔ MÊ VÀ PRIN XI PE

726 - 730XLÔ VA KIA

731 - 735Y Ê MEN

736 - 740CÔNG QUỐC LIECHTENSTEIN

741 - 745HỒNG KÔNG

746 - 750ĐÀI LOAN

885 - 890ĐÔNG TI MO

751 - 755PHÁI ĐOÀN UỶ BAN CHÂU ÂU (EU)

756 - 760Ả RẬP XÊ ÚT

761 - 765LIBERIA

766 - 770CỘNG HÒA HAI TI

781 - 785PÊ RU

786 - 790ANDORRA

791ANGUILLA

792ANTIGUA VÀ BARBUDA

793BAHAMAS

794BAHRAIN

795BARBADOS

796BELIZE

797BERMUDE

798BHUTAN

799BOSNA VÀ HERCEGOVINA

800AI LEN

801 - 805KENYA

806BOTSWANA

807COMOROS

808CỘNG HÒA DOMINICA

809CỘNG HÒA MACEDONIA

810CỘNG HÒA TRUNG PHI

811CROATIA

812CURACAO

813DOMINICA

814EL SALVADOR

815HONDURAS

816KIRIBATI

817LESOTHO

818LIÊN BANG MICRONESIA

819MALAWI

820MAURITIUS

821MONACO

822MONTENEGRO

823NAM SUDAN

824NAURU

825NIUE

826PALAU

827PARAGUAY

828QUẦN ĐẢO COOK

829PUERTO RICO

830QUẦN ĐẢO BẮC MARIANA

831QUẦN ĐẢO SOLOMON

832SAINT KITTS VÀ NEVIS

833SAINT LUCIA

834 SAINT VINCENT VÀ GRENADINES

835SAN MARINO

836SLOVENIA

837SURINAME

838SWAZILAND

839TONGA

840TRINIDAD VÀ TOBAGO

841TUVALU

842VANTICAN

843


Phụ lục số 04

QUY ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA CHỮ VÀ SỐ

TRÊN BIỂN SỐ Ô TÔ, MÔ TÔ, MÁY KÉO, XE MÁY ĐIỆN, RƠ MOÓC,

SƠMI RƠMOÓC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2017/TT-BCA

ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)
1. Biển số ô tô, rơ moóc, sơmi rơmoóc trong nước (kể cả xe có kết cấu tương tự sản xuất lắp ráp trong nước)
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương