As a parent, I willtải về 19.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2018
Kích19.66 Kb.

Revised: Oct. 9, 2017

Franklin County Middle School

Parent - Student - Teacher Compact
The Parent Pledge

I understand the importance of my participation in my student’s educational progress.

AS A PARENT, I WILL


 • Encourage my student to be an active participant in class and to ask questions at school.

 • Ask my student to summarize his or her learning for me throughout the week.

 • Attend school events and conferences with teachers and my student to celebrate learning as well as to collaborate to solve problems.

 • Ensure my student attends school regularly and on time. If my student is absent, I will send an excuse when he or she returns.

 • Provide a place to complete homework and study each evening.

 • Respect my student and his or her teachers by interacting with care and integrity with my student’s needs in mind.

 • Keep track of grades through the Infinite Campus portal, progress reports, and conversations with my student and his or her teachers.

Parent Signature: ______________________________________________________________


The Student Pledge

I understand the importance of my participation in my own educational progress.

AS A STUDENT, I WILL


 • Be an active and appropriate participant in class by listening to lessons, engaging in the work of learning, and asking thoughtful questions to further my understanding.

 • Have my materials for each class each day and be on time to every class.

 • Ask questions to clarify my understanding of the content or task.

 • Follow classroom and school rules to maximize the time I, and others, spend learning.

 • Complete assignments on time and read and/or study each night.

 • Respect my parents, teachers, and myself by being dependable and acting with integrity.

 • Talk with my parents and teachers about what I am learning in class and my grades.

Student Signature _____________________________________________________________


The Teacher Pledge

I understand the importance of my participation in the educational process of all students.

AS A TEACHER, I WILL


 • Encourage appropriate classroom participation to maximize independent learning.

 • Encourage appropriate student questions that help deepen understanding or clarify meaning.

 • Take time to summarize and share student learning.

 • See the best in each student while holding students responsible for their behavior and effort.

 • Determine if students need additional strategies to further their independent learning.

 • Respect my students and their families by interacting with care and integrity.

 • Update grades frequently so that parents and students can easily track their progress through the Infinite Campus app or web portal. Notify parents specifically when grades drop below passing.

Teacher Signature _____________________________________________________________Franklin County Middle School

Padres - Estudiantes - Maestro Acuerdo

La Promesa de los Padres

Entiendo la importancia de mi participación en el progreso educativo de mi hijo.

COMO PADRE, VOY A • Alentar a mi hijo a ser un participante activo en clase y hacer preguntas en la escuela.

 • Pedir a mi estudiante para resumir su aprendizaje para mí durante toda la semana.

 • Asistir a eventos escolares y conferencias con profesores y estudiantes para celebrar mi aprendizaje, así como a colaborar para resolver problemas.

 • Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente ya tiempo. Si el estudiante está ausente, enviaré una excusa cuando él o ella regrese.

 • Proporcionar un lugar para completar la tarea y estudiar cada noche.

 • Respetar mi hijo y sus maestros por la interacción con el cuidado y la integridad de las necesidades de mi hijo en mente.

 • Realizar un seguimiento de los grados a través del portal de Infinite Campus, informes de progreso, y las conversaciones con mi hijo y sus maestros.

Firma de los padres ___________________________________________________________________


La Promesa del Estudiante

Entiendo la importancia de mi participación en mi propio progreso educativo.

COMO ESTUDIANTE, VOY A


 • Sea un participante activo y adecuado en clase escuchando lecciones, la participación en el trabajo de aprendizaje, y hacer preguntas pensadas para promover mi entendimiento.

 • Tener mis materiales para cada clase cada día y llegar a tiempo a todas las clases.

 • Haga preguntas para aclarar mi comprensión del contenido o tarea.

 • Las reglas del aula y de la escuela para maximizar el tiempo que, entre otros, el aprendizaje de paso.

 • Completar las tareas en tiempo y leen y / o estudian cada noche.

 • Respetar a mis padres, maestros, y yo por ser confiable y actuar con integridad.

 • Hablar con mis padres y profesores sobre lo que estoy aprendiendo en clase y mis calificaciones.

Firma del estudiante __________________________________________________________________


La Promesa del Profesor

Entiendo la importancia de mi participación en el proceso educativo de todos los estudiantes.

COMO MAESTRO , VOY A


 • Fomentar la participación apropiada clase para maximizar el aprendizaje independiente.

 • Alentar a las preguntas del estudiante adecuadas que ayuden a profundizar en la comprensión o aclarar el significado.

 • Tómese el tiempo para resumir y compartir el aprendizaje del estudiante.

 • Ver lo mejor de cada estudiante mientras mantiene los estudiantes responsables de su conducta y esfuerzo.

 • Determinar si los estudiantes necesitan estrategias adicionales para fomentar su aprendizaje independiente.

 • Respetar a mis estudiantes y sus familias mediante la interacción con el cuidado y la integridad.

 • Actualizar grados con frecuencia para que los padres y los estudiantes pueden seguir fácilmente su progreso a través de la aplicación de Infinite Campus o portal web. Notificar a los padres específicamente cuando caen por debajo de los grados de paso.

Firma del profesor ____________________________________________________________________________Franklin County Middle School

Mẹ - Sinh viên - Giáo viên nhỏ gọn


Cam kết của phụ huynh

Tôi hiểu tầm quan trọng của sự tham gia của tôi trong tiến trình giáo dục của con tôi.

Là một phụ huynh, tôi sẽ


 • Khuyến khích học sinh của tôi để trở thành một thành viên tích cực trong lớp và đặt câu hỏi tại trường.

 • Hỏi học sinh của tôi để tóm tắt của mình hoặc học tập của mình cho tôi trong suốt cả tuần.

 • Tham dự sự kiện của trường và các hội nghị với các giáo viên và học sinh của tôi để ăn mừng học tập cũng như hợp tác để giải quyết vấn đề.

 • Đảm bảo học sinh của tôi đi học đều đặn và đúng giờ. Nếu sinh viên của tôi vắng mặt, tôi sẽ gửi một cái cớ khi anh quay lại.

 • Cung cấp một nơi để hoàn thành bài tập về nhà và học mỗi buổi tối.

 • Tôn trọng học sinh của tôi và giáo viên của mình bằng cách tương tác với các dịch vụ chăm sóc và toàn vẹn với nhu cầu của sinh viên của tôi trong tâm trí.

 • Theo dõi các lớp thông qua các cổng thông tin Campus Infinite, báo cáo tiến độ, và trò chuyện với các sinh viên của tôi và giáo viên của mình.

Chữ ký phụ huynh_____________________________________________________________________________


Sinh viên cầm cố

Tôi hiểu tầm quan trọng của sự tham gia của tôi trong tiến trình giáo dục của riêng tôi.

Là một sinh viên, tôi sẽ


 • Hãy là một thành viên tích cực và phù hợp trong lớp học bằng cách lắng nghe bài học, tham gia vào các công việc học tập, và đặt câu hỏi chu đáo để tăng hiểu biết của tôi.

 • Có tài liệu của tôi cho mỗi lớp học mỗi ngày và đến đúng giờ cho mỗi lớp học.

 • Đặt câu hỏi để làm rõ sự hiểu biết của tôi về nội dung hoặc nhiệm vụ.

 • Thực hiện theo lớp học và học quy tắc để tối đa hóa thời gian tôi, và những người khác, chi tiêu học tập.

 • bài tập đầy đủ về thời gian và đọc và / hoặc học mỗi đêm.

 • Kính trọng cha mẹ, thầy cô giáo, và bản thân mình bằng cách tin cậy và hành động với tính toàn vẹn.

 • Nói chuyện với phụ huynh và giáo viên của tôi về những gì tôi đang học trong lớp và điểm số của mình.

Chữ ký sinh viên _____________________________________________________________________________


Cam kết của giáo viên

Tôi hiểu tầm quan trọng của sự tham gia của tôi trong quá trình giáo dục của tất cả học sinh.Là một giáo viên, tôi sẽ

 • Khuyến khích sự tham gia lớp học thích hợp để tối đa hóa học độc lập.

 • Khuyến khích các câu hỏi sinh viên thích hợp giúp làm sâu sắc thêm sự hiểu biết hoặc làm sáng tỏ ý nghĩa.

 • Hãy dành thời gian để tổng kết và chia sẻ học tập của sinh viên.

 • Xem tốt nhất ở mỗi học sinh trong khi giữ sinh viên chịu trách nhiệm về hành vi và nỗ lực của họ.

 • Xác định nếu học sinh cần các chiến lược khác để tiếp tục học tập độc lập của họ.

 • Tôn trọng các sinh viên của tôi và gia đình của họ bằng cách tương tác với các dịch vụ chăm sóc và toàn vẹn.

 • Cập nhật lớp thường xuyên để phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của họ thông qua các ứng dụng Campus Infinite hoặc cổng thông tin web. Thông báo cho các bậc cha mẹ đặc biệt khi điểm giảm xuống dưới đi qua.


chữ ký của giáo viên___________________________________________________________________________Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương