ammay has joined the room (08: 00 pm‪) L u o Itải về 249.69 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2018
Kích249.69 Kb.
  1   2   3

VIETTHERAVADA

www.vietheravada.net

https://www.facebook.com/SuToaiKhanh

(07:26 PM) Alert: Kính chào quý vị đã đến với lớp Kinh tạng chuyên sâu Vietheravada, kính chúc quý vị có một buổi thính pháp trong an lạc và đạt được nhiều sự lợi ích.

(08:00 PM) *** ammay has joined the room ***

(08:00 PM) L U O I:

(08:00 PM) phuong anh 1314:

(08:00 PM) Dieugiac: Con kinh lễ Sư

(08:00 PM) GiotMuaCuoiMua: THỨ SÁU 20/04/2018-TĂNG CHI KINH (ANGUTTARA NIKAYA) CHƯƠNG III : 3 PHÁP - 5. Cūḷavaggo (PHẨM NHỎ)BÀI 49.NÚI Pabbatarājasuttaṃ TT.TOẠI KHANH

(08:00 PM) AiMinh_1: con kính lễ Sư

(08:00 PM) *** Bodhikusuma has joined the room ***

(08:00 PM) HoaNguyet-8: Con kinh danh le SU va Chu Ton Duc Tang

(08:00 PM) L U O I: Dạ thưa con nghe rõ

(08:00 PM) duchuy_7:

(08:00 PM) sammaSati: da nghe

(08:00 PM) GiotMuaCuoiMua: 49.- Núi- Pabbatarājasuttaṃ Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây, chúng lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoài hay mầm non, chúng lớn lên về giác cây và lõi cây. Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng này

(08:00 PM) AiMinh_1: DẠ THƯA NGHE RÕ

(08:00 PM) phuong anh 1314: da ro a

(08:00 PM) GiotMuaCuoiMua: 49. ‘‘Himavantaṃ, bhikkhave, pabbatarājaṃ nissāya mahāsālā tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhanti. Katamāhi tīhi? Sākhāpattapalāsena vaḍḍhanti, tacapapaṭikāya vaḍḍhanti, pheggusārena vaḍḍhanti. Himavantaṃ, bhikkhave, pabbatarājaṃ nissāya mahāsālā imāhi tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhanti.

(08:01 PM) Kieu Huong_2: Con kính lễ Sư .

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các Tỷ-kheo, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng này

(08:01 PM) phuong anh 1314:

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: ‘Evamevaṃ kho, bhikkhave, saddhaṃ kulapatiṃ nissāya anto jano tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhati. Katamāhi tīhi? Saddhāya vaḍḍhati, sīlena vaḍḍhati, paññāya vaḍḍhati. Saddhaṃ, bhikkhave, kulapatiṃ nissāya anto jano imāhi tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhatī’’ti.

(08:01 PM) *** han tu has joined the room ***

(08:01 PM) HoaNguyet-8: Da nghe ro

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: Như núi đá sừng sững/Trong rừng sâu rừng rậm/Các cây lớn dựa vào/Lớn lên những thần rừng/Cũng vậy, thiện nam tử/Có lòng tin giới đức/Vợ con và gia quyến/Dựa vào để lớn mạnh/Với tùy tùng bà con/Nhờ cậy để sinh sống/Thấy vị giới hạnh làm/Giới, bố thí, thiện hành/Nếu chúng có mắt sáng/Chúng làm theo vị ấy/Ở đây, làm đúng pháp/Con đường đến cõi lành/Trong Thiên giới hỷ lạc/Ước muốn được hoàn hỷ

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: Yathāpi pabbato selo, araññasmiṃ brahāvane;//Taṃ rukkhā upanissāya, vaḍḍhante te vanappatī.//‘‘Tatheva sīlasampannaṃ, saddhaṃ kulapatiṃ idha;//Upanissāya vaḍḍhanti, puttadārā ca bandhavā;Amaccā ñātisaṅghā ca, ye cassa anujīvino.‘‘Tyāssa sīlavato sīlaṃ, cāgaṃ sucaritāni ca;//Passamānānukubbanti, attamatthaṃ [ye bhavanti (sī. syā. kaṃ. pī.)] vicakkhaṇā.//‘‘Idha dhammaṃ caritvāna, maggaṃ sugatigāminaṃ;//Nandino devalokasmiṃ, modanti kāmakāmino’’ti

(08:01 PM) tuekhanh_1: Chúng con xin kính đảnh lễ sư

(08:01 PM) Kieu Huong_2: Dạ thưa con nghe rỏ

(08:01 PM) tuekhanh_1:

(08:01 PM) GiotMuaCuoiMua: Chú giải 49. Navame mahāsālāti mahārukkhā. Kulapatinti kulajeṭṭhakaṃ. Seloti silāmayo. Araññasminti agāmakaṭṭhāne. Brahmāti mahanto. Vaneti aṭaviyaṃ. Vanappatīti vanajeṭṭhakā. Idha dhammaṃ caritvāna, maggaṃ sugatigāminanti sugatigāmikamaggasaṅkhātaṃ dhammaṃ caritvā.

(08:01 PM) *** Sila Sati has joined the room ***

(08:02 PM) *** AlexHungNguyen has joined the room ***

(08:02 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:02 PM) GiotMuaCuoiMua: THỨ SÁU 20/04/2018-TĂNG CHI KINH (ANGUTTARA NIKAYA) CHƯƠNG III : 3 PHÁP - 5. Cūḷavaggo (PHẨM NHỎ)BÀI 49.NÚI Pabbatarājasuttaṃ TT.TOẠI KHANH

(08:02 PM) *** AlexHungNguyen has left the room ***

(08:02 PM) GiotMuaCuoiMua: 49.- Núi- Pabbatarājasuttaṃ Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây, chúng lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoài hay mầm non, chúng lớn lên về giác cây và lõi cây. Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng này

(08:02 PM) *** AlexHungNguyen has joined the room ***

(08:03 PM) *** hangle76 has joined the room ***

(08:03 PM) *** nguba has joined the room ***

(08:03 PM) hangle76 has started their webcam View hangle76

(08:03 PM) >>> hangle76 has stopped their webcam <<<

(08:03 PM) GiotMuaCuoiMua: Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các Tỷ-kheo, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng này

(08:03 PM) GiotMuaCuoiMua: Như núi đá sừng sững/Trong rừng sâu rừng rậm/Các cây lớn dựa vào/Lớn lên những thần rừng/Cũng vậy, thiện nam tử/Có lòng tin giới đức/Vợ con và gia quyến/Dựa vào để lớn mạnh/Với tùy tùng bà con/Nhờ cậy để sinh sống/Thấy vị giới hạnh làm/Giới, bố thí, thiện hành/Nếu chúng có mắt sáng/Chúng làm theo vị ấy/Ở đây, làm đúng pháp/Con đường đến cõi lành/Trong Thiên giới hỷ lạc/Ước muốn được hoàn hỷ/

(08:03 PM) *** Sukha and Dukkha has joined the room ***

(08:04 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:05 PM) *** Sukha and Dukkha has left the room ***

(08:05 PM) AiMinh_1:

(08:06 PM) duchuy_7:

(08:06 PM) Kieu Huong_2:

(08:07 PM) GiotMuaCuoiMua: *nên sống khiêm tốn nhưng cũng không nên quá tự ty

(08:07 PM) *** Sukha and Dukkha has joined the room ***

(08:07 PM) *** Sukha and Dukkha has left the room ***

(08:08 PM) Nho Tui 0: hihihi

(08:08 PM) chanhanhnhu:

(08:08 PM) AiMinh_1:

(08:08 PM) *** suhanhtue has joined the room ***

(08:08 PM) chanhanhnhu: một lựa chọn thông minh

(08:08 PM) *** cafe-khongduong has joined the room ***

(08:08 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:08 PM) cafe-khongduong:

(08:09 PM) GiotMuaCuoiMua: dạ còn

(08:09 PM) L U O I: Dạ thưa con nghe rõ

(08:09 PM) cafe-khongduong: yes su

(08:09 PM) Dieugiac: da nghe

(08:09 PM) AiMinh_1: Dạ còn

(08:09 PM) duchuy_7: da nghe ro

(08:09 PM) chanhanhnhu: dạ nghe ạ

(08:09 PM) tuyetmai_7: dạ còn

(08:09 PM) tuekhanh_1: da còn

(08:09 PM) Kieu Huong_2: dạ nghe rỏ

(08:09 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:10 PM) *** suhanhtue has left the room ***

(08:10 PM) *** suhanhtue has joined the room ***

(08:10 PM) cafe-khongduong: hihi

(08:10 PM) Nho Tui 0: hihi

(08:10 PM) AiMinh_1:

(08:10 PM) cafe-khongduong: nho co vo

(08:10 PM) GiotMuaCuoiMua: Tác động

(08:10 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:11 PM) GiotMuaCuoiMua: tác động tích cực

(08:11 PM) *** chichi_53 has left the room ***

(08:11 PM) *** chichi_53 has joined the room ***

(08:11 PM) GiotMuaCuoiMua: THỨ SÁU 20/04/2018-TĂNG CHI KINH (ANGUTTARA NIKAYA) CHƯƠNG III : 3 PHÁP - 5. Cūḷavaggo (PHẨM NHỎ)BÀI 49.NÚI Pabbatarājasuttaṃ TT.TOẠI KHANH

(08:12 PM) BaoHuong_1: ��

(08:12 PM) GiotMuaCuoiMua:

(08:12 PM) BaoHuong_1: hay quá

(08:12 PM) GiotMuaCuoiMua: Núi- Pabbatarājasuttaṃ Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây, chúng lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoài hay mầm non, chúng lớn lên về giác cây và lõi cây. Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng này

(08:13 PM) GiotMuaCuoiMua: 49. ‘‘Himavantaṃ, bhikkhave, pabbatarājaṃ nissāya mahāsālā tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhanti. Katamāhi tīhi? Sākhāpattapalāsena vaḍḍhanti, tacapapaṭikāya vaḍḍhanti, pheggusārena vaḍḍhanti. Himavantaṃ, bhikkhave, pabbatarājaṃ nissāya mahāsālā imāhi tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhanti.

(08:13 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:13 PM) GiotMuaCuoiMua: Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các Tỷ-kheo, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng này

(08:13 PM) GiotMuaCuoiMua: Evamevaṃ kho, bhikkhave, saddhaṃ kulapatiṃ nissāya anto jano tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhati. Katamāhi tīhi? Saddhāya vaḍḍhati, sīlena vaḍḍhati, paññāya vaḍḍhati. Saddhaṃ, bhikkhave, kulapatiṃ nissāya anto jano imāhi tīhi vaḍḍhīhi vaḍḍhatī’’ti.

(08:13 PM) *** kimchi79 has joined the room ***

(08:13 PM) GiotMuaCuoiMua: Như núi đá sừng sững/Trong rừng sâu rừng rậm/Các cây lớn dựa vào/Lớn lên những thần rừng/Cũng vậy, thiện nam tử/Có lòng tin giới đức/Vợ con và gia quyến/Dựa vào để lớn mạnh/Với tùy tùng bà con/Nhờ cậy để sinh sống/Thấy vị giới hạnh làm/Giới, bố thí, thiện hành/Nếu chúng có mắt sáng/Chúng làm theo vị ấy/Ở đây, làm đúng pháp/Con đường đến cõi lành/Trong Thiên giới hỷ lạc/Ước muốn được hoàn hỷ

(08:14 PM) GiotMuaCuoiMua: Yathāpi pabbato selo, araññasmiṃ brahāvane;//Taṃ rukkhā upanissāya, vaḍḍhante te vanappatī.//‘‘Tatheva sīlasampannaṃ, saddhaṃ kulapatiṃ idha;//Upanissāya vaḍḍhanti, puttadārā ca bandhavā;Amaccā ñātisaṅghā ca, ye cassa anujīvino.‘‘Tyāssa sīlavato sīlaṃ, cāgaṃ sucaritāni ca;//Passamānānukubbanti, attamatthaṃ [ye bhavanti (sī. syā. kaṃ. pī.)] vicakkhaṇā.//‘‘Idha dhammaṃ caritvāna, maggaṃ sugatigāminaṃ;//Nandino devalokasmiṃ, modanti kāmakāmino’’ti

(08:14 PM) *** BaoHuong_1 has left the room ***

(08:14 PM) AiMinh_1:

(08:14 PM) *** BaoHuong_1 has joined the room ***

(08:14 PM) Nho Tui 0: hihi

(08:14 PM) GiotMuaCuoiMua: Tội nghiệp quá

(08:15 PM) AiMinh_1:

(08:15 PM) GiotMuaCuoiMua: hay quá

(08:15 PM) BaoHuong_1:

(08:15 PM) AiMinh_1: tuyệt

(08:15 PM) tuekhanh_1:

(08:15 PM) phuong anh 1314:

(08:15 PM) chanhanhnhu: quên?

(08:16 PM) GiotMuaCuoiMua: vì thương đời bể khổ, con chọn kiếp phù du

(08:16 PM) *** Minh_TrietN has joined the room ***

(08:16 PM) chanhanhnhu:

(08:16 PM) AiMinh_1: Vì thương đời bể khổ/ Nên con chọn kiếp phù du

(08:16 PM) *** AlexHungNguyen has left the room ***

(08:16 PM) duchuy_7:

(08:16 PM) *** AlexHungNguyen has joined the room ***

(08:16 PM) AiMinh_1:

(08:16 PM) GiotMuaCuoiMua:

(08:16 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:17 PM) *** Zeniro has joined the room ***

(08:17 PM) GiotMuaCuoiMua: mahāsālāti mahārukkhā. Kulapatinti kulajeṭṭhakaṃ. Seloti silāmayo. Araññasminti agāmakaṭṭhāne. Brahmāti mahanto. Vaneti aṭaviyaṃ. Vanappatīti vanajeṭṭhakā. Idha dhammaṃ caritvāna, maggaṃ sugatigāminanti sugatigāmikamaggasaṅkhātaṃ dhammaṃ caritvā.

(08:17 PM) *** tincan9161 has joined the room ***

(08:18 PM) *** Manhtrangcuoirung has left the room ***

(08:18 PM) *** Manhtrangcuoirung has joined the room ***

(08:18 PM) GiotMuaCuoiMua: Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các Tỷ-kheo, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng này

(08:19 PM) AiMinh_1: Dạ tin

(08:19 PM) Kieu Huong_2: dạ tin

(08:19 PM) tuyetmai_7: dạ con tin

(08:19 PM) AiMinh_1:

(08:19 PM) *** HoaDoan_2 has joined the room ***

(08:20 PM) huongmuahe88: dạ đúng

(08:20 PM) GiotMuaCuoiMua: dạ phải

(08:20 PM) AiMinh_1: Dạ nhiều số 0

(08:20 PM) phuong anh 1314: da

(08:20 PM) Kieu Huong_2: dạ đúng

(08:20 PM) AiMinh_1: 1 con số 1

(08:20 PM) Dieugiac: da phai

(08:20 PM) AiMinh_1:

(08:20 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:21 PM) GiotMuaCuoiMua: Cũng vậy, thiện nam tử/Có lòng tin giới đức/Vợ con và gia quyến/Dựa vào để lớn mạnh/Với tùy tùng bà con/Nhờ cậy để sinh sống/Thấy vị giới hạnh làm/Giới, bố thí, thiện hành/Nếu chúng có mắt sáng/Chúng làm theo vị ấy/Ở đây, làm đúng pháp/Con đường đến cõi lành/Trong Thiên giới hỷ lạc/Ước muốn được hoàn hỷ

(08:21 PM) AiMinh_1: Nước kia từng giọt nhỏ hờ/ bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay

(08:22 PM) AiMinh_1:

(08:23 PM) AiMinh_1: Dạ rõ

(08:23 PM) GiotMuaCuoiMua: dạ rõ.

(08:23 PM) Dieugiac: da rõ

(08:23 PM) Nho Tui 0: cầu an và cầu siêu

(08:23 PM) Kieu Huong_2: dạ con nghe rỏ

(08:24 PM) Nho Tui 0:

(08:24 PM) AiMinh_1:

(08:24 PM) GiotMuaCuoiMua: Hai nhận thức :trí tuệ về nhân quả và trí tuệ về tam tướng

(08:24 PM) AiMinh_1:

(08:25 PM) AiMinh_1: Dạ thưa con nghe rõ

(08:25 PM) GiotMuaCuoiMua: Giới Hạnh

(08:25 PM) GiotMuaCuoiMua: giới cư sĩ gồm có 2 : 5 giới và 8 giới

(08:25 PM) *** huynhyen0902 has joined the room ***

(08:25 PM) *** dieuxa has joined the room ***

(08:26 PM) GiotMuaCuoiMua: 1/ không giết 2./ trộm cắp ( cướp)

(08:26 PM) Alert: An admin left the room: GiotMuaCuoiMua

(08:26 PM) *** GiotMuaCuoiMua has left the room ***

(08:26 PM) *** gosbel_1 has left the room ***

(08:28 PM) suhanhtue: để thấy được sự thật thì phải tôn trọng sự thật

(08:28 PM) *** Manhtrangcuoirung has left the room ***

(08:28 PM) Dieugiac: da hiểu

(08:28 PM) huongmuahe88: dạ hiểu

(08:28 PM) tuyetmai_7: dạ hiểu

(08:28 PM) *** Manhtrangcuoirung has joined the room ***

(08:29 PM) AiMinh_1: "Như Lai không bao giờ nói dối dù nói để đùa vui" (giáo giới Ràhula)

(08:29 PM) *** suthienlam_1 has left the room ***

(08:29 PM) AiMinh_1:Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương