31 bài tập Trắc nghiệm Bài toán Đếm (Đề 01) File word có lời giải chi tiếttải về 53.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.01.2019
Kích53.3 Kb.

31 bài tập - Trắc nghiệm Bài toán Đếm (Đề 01) - File word có lời giải chi tiết

Câu 1. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 2? Kết quả cần tìm là:A. 1792 B. 2240 C. 2304 D. 2048

Câu 2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5? Kết quả cần tìm là:A. 60 B. 280 C. 78 D. 55

Câu 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau và không chia hết cho 2? Kết quả cần tìm là:A. 2048 B. 2560 C. 1680 D. 2304

Câu 4. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau và không chia hết cho 5? Kết quả cần tìm là:A. 3584 B. 1900 C. 2240 D. 1680

Câu 5. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số không chia hết cho 3? Kết quả cần tìm là:A. 60 B. 20 C. 50 D. 78

Câu 6. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3? Kết quả cần tìm là:A. 930 B. 20 C. 50 D. 78

Câu 7. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số và chia hết cho 4? Kết quả cần tìm là:A. 930 B. 120 C. 150 D. 288

Câu 8. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số và chia hết cho 9? Kết quả cần tìm là:A. 930 B. 120 C. 150 D. 81

Câu 9. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từng đôi một, đồng thời chia hết cho 4? Kết quả cần tìm là:A. 30 B. 20 C. 50 D. 74

Câu 10. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số và chia hết cho 8? Kết quả cần tìm là:A. 30 B. 24 C. 50 D. 38

Câu 11. Từ các chữ số 0, 1, 5, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và không chia hết cho 9? Kết quả cần tìm là:A. 30 B. 20 C. 50 D. 38

Câu 12. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từng đôi một và chia hết cho 6. Kết quả cần tìm là:A. 12 B. 20 C. 10 D. 8

Câu 13. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từng đôi một và chia hết cho 6. Kết quả cần tìm là:A. 12 B. 20 C. 10 D. 8

Câu 14. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từng đôi một và chia hết cho 15. Kết quả cần tìm là:A. 12 B. 14 C. 10 D. 8

Câu 15. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 15. Kết quả cần tìm là:A. 145 B. 163 C. 87 D. 108

Câu 16. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 20. Kết quả cần tìm là:A. 500 B. 180 C. 270 D. 450

Câu 17. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 25. Kết quả cần tìm là:A. 300 B. 360 C. 105 D. 150

Câu 18. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau từng đôi một và chia hết cho 25. Kết quả cần tìm là:A. 105 B. 120 C. 154 D. 178

Câu 19. Cho các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Từ các chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số thỏa mãn số đó chia hết cho 2 và chữ số 4, 5 phải luôn đứng cạnh nhau?A. 300 số B. 114 số C. 225 số D. 120 số

Câu 20. Có bao nhiêu chữ số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà trong biểu diễn thập phân của nó không có các chữ số 7, 8, 9?A. 660 số B. 500 số C. 626 số D. 520 số

Câu 21. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 2 và thỏa mãn điều kiện một trong hai chữ số đầu tiên phải là 7?A. 55 số B. 56 số C. 57 số D. 66 số

Câu 22. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ số có 3 chữ số chia hết cho 3 và thỏa mãn điều kiện đó phải nhỏ hơn 620?A. 60 số B. 69 số C. 62 số D. 61 số

Câu 23. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được:

(a) 52 số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2.

(b) 40 số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3.

(c) 35 số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai là:A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Câu 24. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5? Kết quả cần tìm làA. 105 B. 220 C. 336 D. 448

Câu 25. Từ các chữ số 2, 4, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3?A. 12 B. 20 C. 8 D. 4

Câu 26. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được:

(a) 1512 số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 2.

(b) 1745 số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 3.

(c) 630 số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Câu 27. Từ các chữ số 0, 1, 3, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2? Kết quả cần tìm làA. 20 B. 30 C. 40 D. 50

Câu 28. Có bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau thỏa mãn chữ số đầu tiên là chữ số lẻ?A. 1400 B. 8400 C. 2520 D. 15120

Câu 29. Cho tập . Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện: Số đó bắt buộc phải có chữ số 5 và không chia hết cho 5?

A. 12600 B. 15120 C. 33600 D. 105

Câu 30. Cho tập . Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số và không chia hết cho 5?

A. 2352 B. 392 C. 3584 D. 4536

Câu 31. Cho tập . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó không lớn hơn 788?

A. 171 B. 172 C. 165 D. 166

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Chọn đáp án A

Gọi số cần tìm là số dạng . Vì chia hết cho 2 suy ra .

TH1. Với , suy ra có 7 cách chọn a, 8 cách chọn b, 8 cách chọn c.

Khi đó, có số cần tìm.

TH2. Với , suy ra có 7 cách chọn a, 8 cách chọn b, 8 cách chọn c.

Khi đó, có số cần tìm.

Vậy có 1792 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2. Chọn đáp án B

Gọi số cần tìm là số dạng . Vì chia hết cho 5 suy ra .

TH1. Với , suy ra có 6 cách chọn a, 6 cách chọn b, 5 cách chọn c.

Khi đó, có số cần tìm.

TH2. Với , suy ra có 5 cách chọn a, 5 cách chọn b, 4 cách chọn c.

Khi đó, có số cần tìm.

Vậy có tất cả 280 số cần tìm.

Câu 3. Chọn đáp án C

Gọi là số có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

Khi đó có 4 cách chọn suy ra có 8 cách chọn a, 7 cách chọn b, 6 cách chọn c.

Suy ra có số chia hết cho 2.

Số có bốn chữ số khác nhau được lập từ tập ban đầu là 3024 số.Vậy có tất cả số cần tìm.

Câu 4. Chọn đáp án AGọi là số có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

Khi đó , ta xét hai trường hợp:

TH1. Với , suy ra có 9 cách chọn a, 8 cách chọn b, 7 cách chọn c.

Khi đó, có số cần tìm.

TH2. Với , suy ra có 8 cách chọn a, 8 cách chọn b, 7 cách chọn c.

Khi đó, có số cần tìm. Suy ra có 952 số chia hết cho 5.

Và có số có bốn chữ số khác nhau được lập từ tập đã cho.

Vậy có tất cả số cần tìm.

Câu 5. Chọn đáp án AGọi là số chia hết cho 3. Khi đó .

Từ tập số suy ra

Khi đó, có tất cả 40 số chia hết cho 3

Và có 100 số được lập từ tập số đã cho. Vậy có tất cả 100 – 40 = 60 số cần tìm.

Câu 6. Chọn đáp án BGọi là số có ba chữ số và chia hết cho 3. Khi đó .

Từ tập số suy ra .

Do đó có tất cả số cần tìm.

Câu 7. Chọn đáp án DGọi số cần tìm có dạng . Vì chia hết cho 4 suy ra chia hết cho 4.

Khi đó, bộ số .

Và với mỗi bộ số có cách chọn hai chữ số .

Vậy có tất cả số cần tìm.

Câu 8. Chọn đáp án DGọi là số chia hết cho 9 suy ra .

Khi đó, bộ ba số

Suy ra có 4 + 6 = 10 số cần tìm.

Câu 9. Chọn đáp án D

Gọi số cần tìm có dạng . Vì chia hết cho 4 suy ra chia hết cho 4.

Khi đó .

Suy ra có tất cả 74 số cần tìm.

Câu 10. Chọn đáp án B

Sử dụng phép đếm, ta có được 24 số chia hết cho 8.

Câu 11. Chọn đáp án D

Gọi là số chia hết cho 9 suy ra .

Khi đó, bộ ba số suy ra có 4 + 6 = 10 số cần tìm.

Mặt khác, có tất cả số có ba chữ số khác nhau được lập từ tập hợp đã cho.

Vậy có 48 – 10 = 38 số cần tìm.

Câu 12. Chọn đáp án D

Ta có

+) TH1. .

+) TH2. .

Câu 13. Chọn đáp án DTa có

+) TH1. .

+) TH2. .

Câu 14. Chọn đáp án BTa có

+) TH1. .

+) TH2. .

Tóm lại có tất cả 14 số thỏa mãn.

Câu 15. Chọn đáp án D

Ta có

+) TH1. , ta chọn được+) TH2. , ta chọn được

Tóm lại có tất cả 108 số thỏa mãn.

Câu 16. Chọn đáp án D

Ta có .

Chọn a có 9 cách, chọn b có 10 cách nên có tất cả 5.9.10 = 450 số thỏa mãn.

Câu 17. Chọn đáp án B

Ta có .

Chọn a có 9 cách, chọn b có 10 cách nên có tất cả 4.9.10 = 360 số thỏa mãn.

Câu 18. Chọn đáp án C

Ta có .

Với , chọn a có 7 cách, chọn b có 7 cách nên có số thỏa mãn

Tương tự với .

Với , chọn a có 8 cách, chọn b có 7 cách nên có 8.7 = 56 số thỏa mãn.

Tóm lại có tất cả 49 + 49 + 56 = 154 số thỏa mãn.

Câu 19. Chọn đáp án B

Ta có .

Với , chọn a có 7 cách, chọn b có 7 cách nên có 7.7 = 49 số thỏa mãn.

Với

+) Dạng chọn c có 6 cách nên có 6 số thỏa mãn.

+) Dạng chọn a có 6 cách nên có 6 số thỏa mãn.

Đổi chỗ 4 và 5 thì có số thỏa mãn.

Tương tự với có tất cả số thỏa mãn.

Câu 20. Chọn đáp án ATa có

+) TH1. có 6.5.4.3 = 360 số thỏa mãn.

+) TH2. có 5.5.4.3 = 300 số thỏa mãn.

Tóm lại có tất cả 360 + 300 = 660 số thỏa mãn.

Câu 21. Chọn đáp án D

Ta xét hai trường hợp sau:+) TH1. , chọn d có 3 cách, b có 4 cách, c có 3 cách nên có 3.4.3 = 36 số thỏa mãn.

+) TH2.

Với chọn a có 4 cách, c có 3 cách nên có số thỏa mãn.

Với , chọn d có 2 cách, a có 3 cách, c có 3 cách nên có 2.3.3 = 18 số thỏa mãn.

Tóm lại có tất cả 36 + 12 + 18 = 66 số thỏa mãn.

Câu 22. Chọn đáp án D

Ta có , ta chọn đượcTóm lại có tất cả 62 số thỏa mãn.

Câu 23. Chọn đáp án A

Các bộ số chia hết cho 3 là .

Số lượng số chia hết cho 3 là 6.3! – 3.2! = 30 số.

Có 52 số chia hết cho 2 và 35 số chia hết cho 5.

Câu 24. Chọn đáp án B

Chữ số cuối là 5, ta có 5.5.4 tức là 100 số.

Chữ số cuối là 0 ta có 6.5.4 tức là 120 số. Vậy có 220 số.

Câu 25. Chọn đáp án A

Tổng các chữ số chia hết cho 3 ta có .

Hoán vị 3 chữ số trong từng bộ ta có số.

Câu 26. Chọn đáp án B+) chẵn: cách và , suy ra 1512 số.

+) chia hết cho 5 khi: cách và cách, suy ra 630 số.

+) chia hết cho 3 khi:

Trường hợp số 0 đứng đầu có 10.3! số nên ta có số.

Câu 27. Chọn đáp án A

Chữ số cuối là 0, hai chữ số còn lại có 5.4 tức là 20 số.

Câu 28. Chọn đáp án B

Chữ số đầu tiên có 5 cách chọn. Chữ số cuối có 5 cách chọn.

Chọn 3 chữ số còn lại có .

Câu 29. Chọn đáp án A

Chữ số cuối khác 5 có 7 cách. Chọn vị trí cho chữ số 5 có 5 vị trí.

Chọn 4 chữ số còn lại trong 6 chữ số còn lại có .

Câu 30. Chọn đáp án D

Chữ số cuối có 7 cách chọn. Chọn 3 chữ số còn lại có 8.9.9 cách. Vậy có 7.8.9.9 = 4536 cách chọn.

Câu 31. Chọn đáp án A+) có 4 cách chọn. Chọn chữ số còn lại có 7 cách chọn.

+) , c có 3 cách chọn. Chọn chữ số còn lại có 7 cách chọn.

+) khác 9, b có 6 cách chọn.

+) có 6 cách chọn.

Vậy có 3.4.7 + 3.3.7 + 3.6 + 6 = 171 số


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương