1. Tên sản phẩm Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Lịch sử 9tải về 66.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích66.97 Kb.

Phụ lục II

Phiếu mô tả sản phẩm dự thi của giáo viên

1. Tên sản phẩm

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Lịch sử 9

- Tiết 37, Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Phápxâm l­ược kết thúc (1953- 1954) (tiết 2)

- Phân môn: Lịch sử

- Chương trình lịch sử lớp 9

2. Mục tiêu dạy học.

a. Kiến thức:

- Trình bày được diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện

Biên Phủ 1954.

- Trình bày đ­ược nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơ- ne-vơ.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống TD Pháp xâm lư­ợc.

b. Kĩ nặng: Biết phân tích, nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử, sử dụng lược đồ.

c. Thái độ: Có lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc. Học tập tấm gương tận tụy với cách mạng của Bác.

3. Đối tượng dạy học của bài học.

* Đối tượng dạy học là học sinh lớp 9 trường THCS Ngô Văn Sở -Thành phố Lào Cai.

- Số lượng học sinh: Lớp 9C: 40

- Số lớp thực hiện: 014. Ý nghĩa của sản phẩm.

Một trong những cách làm hiệu quả mà tôi đã và đang thực hiện tại trường trong năm học vừa qua là thiết kế Bài giảng điện tử bằng phần mềm Powerpoint, sử dụng hình ảnh, video, phim ảnh, băng hình tư liệu lịch sử, sử dụng sơ đồ tư duy bằng phần mềm Minmap.

Học sinh có sự hứng thú đặc biệt khi được học các tiết có máy chiếu bởi nhiều lí do: hình ảnh sống động như thật, nhiều hình ảnh minh họa cụ thể, nhiều hiệu ứng âm thanh mới lạ tạo được sự chú ý cho các em ngay từ phần giới thiệu bài đến phần củng cố, hướng dẫn học bài.

Quan trọng hơn là qua các giờ học lịch sử có ứng dụng CNTT sẽ giúp các em học sinh không còn cảm thấy nhàm chán, khô khan như trong các giờ học lịch sử không ứng dụng CNTT, giúp các em thêm yêu và thích học, có hứng thú hơn với môn lịch sử.

- Đối với thực tiễn đời sống xã hội, dự án dạy học của tôi sẽ giúp học sinh giải quyết được những vấn đề liên quan đến cuộc sống như: Nâng cao trách nhiệm học tập, hiểu biết và tự hào về lịch sử vẻ vang, hào hùng của thế hệ cha ông đi trước, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những người có công với đất nước, giáo dục ý thức bảo vệ các di sản, các di tích văn hóa - lịch sử.

5. Nội dung sản phẩm dự thi

Giáo án: Tiết 37, Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

xâm l­ược kết thúc (1953- 1954) (tiết 2)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Trình bày được diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

- Trình bày đ­ược nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơ- ne-vơ.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống TD Pháp xâm lư­ợc.2. Kĩ nặng: Biết phân tích, nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử, sử dụng lược đồ.

3. Thái độ: Có lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc. Học tập tấm gương tận tụy với cách mạng của Bác.

II. Chuẩn bị - Đồ dùng:

- Giáo viên: Lược đồ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tranh ảnh, video về chiến dịch ĐBP, máy chiếu.

- Học sinh: Đọc trước bài.

III. Phương pháp: trao đổi - đàm thoại, phân tích, thảo luận nhóm, dạy học hợp tác, SD tư liệu LS, đồ dùng trực quan, miêu tả.

IV.Tổ chức giờ học:

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3.Tiến hành các hoạt động.

* Giới thiệu bài (1’): Các em có biết ngày 7/5 hàng năm, chúng ta kỉ niệm 1 sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đó là sự kiện gì? Sự kiện này gắn liền với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”…Đó là chiến thắng ĐBP (7/5/1954). Vậy để tìm hiểu rõ hơn về sự kiện này và tác động của nó ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.

Hoạt động của GV-HS

TG

Nội dung chính

Hoạt động 1:

Mục tiêu: Trình bày được diễn biến của chiến dịch dựa vào lược đồ, tranh ảnh.

Giảng: Chiến dịch ĐBP là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954, là chiến dịch lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.* GV chiếu lược đồ Hình 53- Hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông - Xuân 1953 - 1954. GV giới thiệu vài nét về vị trí ĐBP.

- Là 1 thung lũng rộng lớn nằm ở phía tây của núi rừng Tây Bắc, gần biên giới với Lào, có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ Tây Bắc Việt Nam, Thượng Lào và Tây Nam Trung Quốc.

* GV chiếu lược đồ chiến dịch ĐBP, giới thiệu về tập đoàn cứ điểm ĐBP.

- Được Mĩ giúp đỡ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, lực lượng địch ở đây lúc cao nhất là 16.200 quân, được bố trí làm 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu:

+ Phân khu Trung tâm có sở chỉ huy và sân bay Mường Thanh.

+ Phân khu Bắc.

+ Phân khu Nam.

- Ngoài vũ khí thông thường, ở ĐBP còn trang bị thêm sung phóng lửa, sung đại liên, mìn na-pan, máy hồng ngoại để quan sát và bắn ban đêm. Cả Pháp và Mĩ cho rằng, ĐBP là “pháo đài bất khả xâm phạm”, là “cối xay nghiền nát bộ đội chủ lực Việt Minh”, là “con nhím khổng lồ giữa núi rừng Tây Bắc”.

- GV chốt KT.


H: Trước tình hình đó, Bộ chính trị TƯ Đảng đã đưa ra chủ trương như thế nào?

- HSTL.


- GVNX, chốt KT.
* GV yêu cầu HS đọc thầm mục 2 (SGK-T.123) từ: “Chiến dịch bắt đầu…ra đầu hàng” kết hợp quan sát lược đồ chiến dịch ĐBP trên màn chiếu.

H: Trình bày diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ trên lược đồ?

- 1 HS lên trình bày, nhận xét.

- GVNX, chốt KT.

* GV gi¶ng thªm: Cuéc chiÕn ®Êu diÔn ra rÊt gay go, quyÕt liÖt, ta ®¸nh chiÕm côm cø ®iÓm phÝa ®«ng M­êng Thanh: A1, C1, D1, E1, C2…Riªng A1 vµ C1 ta chØ lÊy ®­îc mét nöa qu¶ ®åi, ta ®µo hµo c¾t ®øt vµ v« hiÖu hãa s©n bay M­êng Thanh, c¾t ®øt mäi ®­êng tiÕp tÕ, chóng chØ cßn con ®­êng duy nhÊt lµ hµng kh«ng.

* GV chiÕu 1 ®o¹n video vÒ chiÕn dÞch §BP.

* Dùa vµo 4 dßng cuèi cña môc II (SGK-T.125).H: Nªu kÕt qu¶ cña chiÕn dÞch lÞch sö §iÖn Biªn Phñ?

- HSTL.


- GVNX, chèt KT.


* GVMR: Tr¶i qua 9 n¨m chiÕn ®Êu gian khæ, hi sinh ta lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu h¬n nöa triÖu qu©n x©m l­îc Ph¸p, hµng ngµn xe qu©n sù, hµng tr¨m m¸y bay, tµu chiÕn, ph¸o c¸c lo¹i. ChÝnh phñ Ph¸p tiªu tèn vµo cuéc chiÕn tranh nµy 3.000 tØ Ph¬-r¨ng, 2,6 tØ USD viÖn trî MÜ, 8 tæng chØ huy qu©n ®éi Ph¸p ë §«ng D­¬ng thua trËn, gãp phÇn lµm cho 20 lÇn néi c¸c Ph¸p dùng lªn ®æ xuèng. Nh­ng cuèi cïng chóng vÉn thÊt b¹i. (§¹i c­¬ng lÞch sö VN, tËp 3).

- GVCCKT.

GV nãi thªm:

ChiÕn dÞch lÞch sö §BP - ®Ønh cao cña chiÕn cuéc §«ng – Xu©n 1953 – 1954 ®· th¾ng lîi. §©y lµ th¾ng lîi lín nhÊt, oanh liÖt nhÊt, tiªu biÓu cho tinh thÇn chiÕn ®Êu anh hïng, bÊt khuÊt cña DT ta trong cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng k× chèng TD Ph¸p x©m l­îc vµ can thiÖp MÜ. ChiÕn th¾ng §BP “®· ®­îc ghi vµo lÞch sö d©n téc nh­ mét B¹ch §»ng, mét Chi L¨ng, mét §èng §a ë TK XX vµ ®i vµo lÞch sö TG nh­ mét chiÕn c«ng chãi läi, ®ét ph¸ thµnh tr× cña hÖ thèng n« dÞch thuéc ®Þa cña chñ nghÜa ®Õ quèc”.GV dÉn d¾t chuyÓn sang môc III.

*Hoạt động 2:

Mục tiêu: Trình bày ®­îc néi dung vµ ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

* GV gọi HS đọc hoàn cảnh, diễn biến của Hội nghị Giơ-ne-vơ.

GV yêu cầu HS nghiên cứu mục III (SGK-T.125) từ: Nội dung Hiệp định...hết.

H: Tóm tắt nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954?

(Hoạt động cá nhân - 2’)

- HSTL, chia sẻ.

- GVNX, chốt KT.


* GV nói thêm về vĩ tuyến 17.

*Hoạt động 3:

Mục tiêu: Trình bày được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

* Dựa vào mục IV (SGK – T.126).H: Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)?

- Nguyên nhân thắng lợi (Chủ quan và khách quan)

- Ý nghĩa lịch sử (Trong nước và Quốc tế).

(Thảo luận nhóm bàn - 3’)

- HS điều hành, chia sẻ.

- GVNX, chốt KT trên máy chiếu, nhấn mạnh nguyên nhân quan trọng nhất.

GV hướng dẫn HS dùng bút chì gạch chân trong SGK - T.126,127 để về nhà học.


15’


2. ChiÕn dÞch lÞch sö §iÖn Biªn Phñ (1954).

- Được sự giúp đỡ của Mĩ, Pháp cho xây dựng ĐBP thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với 49 cứ điểm, 3 phân khu...


- Đầu 12/1953, ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.* DiÔn biÕn:

Tõ 13.3 ®Õn 7.5.1954, chia 3 ®ît:

- §ît 1: qu©n ta tiÕn c«ng tiªu diÖt côm cø ®iÓm Him Lam vµ toµn bé ph©n khu B¾c.

- §ît 2: qu©n ta tiÕn c«ng tiªu diÖt c¸c cø ®iÓm phÝa ®«ng ph©n khu Trung t©m.

- §ît 3: ta ®ång lo¹t tiÕn c«ng c¸c cø ®iÓm cßn l¹i ë ph©n khu Trung t©m vµ ph©n khu Nam.

ChiÒu 7/5, t­íng §ê Ca-xt¬-ri cïng toµn bé Ban tham m­u cña ®Þch ®Çu hµng.* KÕt qu¶:

- Ta diÖt 16.200 tªn ®Þch, b¾n r¬i 62 m¸y bay, thu toµn bé vò khÝ, phư­¬ng tiÖn chiÕn tranh.* Ý nghÜa:

- Lµm ph¸ s¶n hoµn toµn kÕ ho¹ch Na-va, buéc Ph¸p ph¶i kÝ hiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ chÊm døt chiÕn tranh ë §«ng D­­¬ng.III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

- Hoàn cảnh

- Diễn biến

(Đọc thêm SGK - 125).


- Nội dung


- Ý nghĩa

(Học SGK - T.126).

IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).

1. Ý nghĩa lịch sử:

a. Trong nước:

- Kết thúc ách thống trị của TDP gần 1 thế kỉ trên đất nước ta.

- MB hoàn toàn GP làm cơ sở cho sự thống nhất nước nhà.

b. Quốc tế:

- Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng và âm mưu nô dịch của CNĐQ, làm tan rã hệ thống thuộc địa của CNĐQ trên thế giới.

- Cổ vũ phong trào GPDT trên thế giới.

2. Nguyên nhân thắng lợi:

a. Chủ quan:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Hồ Chủ tịch.

- Có chính quyền dân chủ ND, lực lượng vũ trang lớn mạnh, hậu phương vững chắc.

b. Khách quan:

- Sự đoàn kết của ba nước Đông Dương.

- Sự giúp đỡ của các nước XHCN và các lực lượng tiến bộ khác.


4. Củng cố (2’): GV chốt KT bài bằng sơ đồ tư duy.

5. HDH (2’):

- Học bài theo vở ghi kết hợp SGK, trình bày được trên lược đồ diễn biến chiến dịch lịch sử ĐBP 1954, làm bài tập trong Vở BTLS.

- Lập niên biểu các sự kiện có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị (1946 - 1954).

- Đọc trước mục I, mục 1 phần II - Bài 28.6. Kết quả đạt được.

- Kết quả đạt được: Tăng khả năng hứng thú học tập bộ môn của học sinh. HS hứng thú tìm hiểu các đơn vị kiến thức. Tích cực, chủ động, có kiến thức và kĩ năng về các bộ môn tốt.Lớp

Điểm 9,10

Điểm 7,8

Điểm 5,6

Dưới 5

9C = 20 hs

07

8

5

0Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương