ĐỀ thi violympic toán tiếng anh lớp vòng năM 2016 2017tải về 10.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.03.2019
Kích10.59 Kb.

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhauBài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Fill in the blank withn >; <; =

Câu 1: 2 hours 30 minutes... 230 minutes

Câu 2: Compare: 5328... 5283

Write >; =; < in the following blank

Câu 3: 17 - 2 + 4... 6 x 3 + 1

Câu 4: What is the value of 8 in 289 763?

Câu 5: If m = 23 then 123 - m =...

Câu 6: If (a + 15) : 8 = 5 then a =...

Câu 7: Find the value of P if P : 3 x 5 = 1500.

Câu 8: If x < 22 + 23 < x + 2 then x =...

Câu 9: If 2 x a = 10 and 3 x b = 12 then 4 x a + 6 x b =...

Câu 10: 35 x 456 = 400 x 35 + 35 x .... What is the missing number?

Câu 11: It cost $ 15 to buy 3 books. If Nam want to buy 5 books, he must pay $...

Câu 12: Of the 48 students, 21 are girls. How many more boys are there than girls?

Câu 13: The number of pens is twice the number of pencils in a stationery. The number of pencils is 6 times the number of erasers in the shop. How many times is the number os pens as many as the number of erasers?

Câu 14: Jaya is 19 years old. Six years ago her mother was three times as old as her. How old is her mother now?

Câu 15: The product of 3 numbers is 72. If two of the numbers are 2 and 3. What is the third number?

Câu 16: Mr Nam is twice as old as his daughter. If he is 50 years old now, how old will his daughter be in ten years time?

Câu 17: How many even number ar there between 4006 and 4022?

Câu 18: The perimeter of a square is 64cm. How long is each side?

Câu 19: Which of the following is not divisible by 7?

a) 42; b) 63; c) 74; d) 35

Câu 20: Which number's underlined digit is worth 60?

a) 7619; b) 4826; c) 6842; d) 8563

Câu 21: After rounding off the result of a sum to the nearest hundred, the answer is 2500. Which of the following is most likely to be this answer?

a) 25 hundred + 60

b) 24 thousand + 50

c) 24 hundred +50

d) 25 thousand + 50

Câu 22: Which of following numbers is the greatest

a) 4372; b) 4237; c) 4732; d) 4327

Bài 3: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đáp án


Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

(1) = (5); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (20); (6) = (8); (9) = (16); (10) = (11); (12) = (18); (13) = (19); (14) = (17)

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: <

Câu 2: >


Câu 3: =

Câu 4: 80000

Câu 5: 100

Câu 6: 25

Câu 7: 900

Câu 8: 44

Câu 9: 44

Câu 10: 56

Câu 11: 25

Câu 12: 6

Câu 13: 12

Câu 14: 45

Câu 15: 12

Câu 16: 35

Câu 17: 7

Câu 18: 16

Câu 19: c

Câu 20: d

Câu 21: c

Câu 22: cBài 3: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

(7) < (4) < (2) < (18) < (14) < (5) < (6) < (13) < (11) < (20) < (10) < (1) < (12) < (9) < (3) < (16) < (8) < (15)Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt NamПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương