ĐỀ thi thử TỐt nghiệp thpt 012 m đỀ SỐ ôn: HÓa họCtải về 38.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2018
Kích38.53 Kb.Nguồn: diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2012

M
ĐỀ SỐ 4
ôn: HÓA HỌC

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)Câu 1: Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH thu được các sản phẩm hữu cơ là

A. axit axetic và phenol . B. natri axetat và phenol.

C. natri axetat và natri phenolat. D. axit axetic và natri phenolat.

Câu 2: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào sau đây thuận nghịch?

A. Đun hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic. B. Axit axetic tác dụng với axetilen.

C. Thuỷ phân phenyl axetat trong môi trường axit. D. thuỷ phân etyl axetat trong môi trường bazơ.

Câu 3: Cho dãy các chất: phenol, o- crezol, ancol benzylic, ancol metylic. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A.1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 4: Số lượng este đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H8O2

A.2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 5: Để trung hoà lượng axit béo tử do có trong 14 gam chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo là

A. 6. B. 12. C. 7. D. 14.Câu 6: Cacbohidrat ở dang polime là

A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ.Câu 7: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng là

A. anilin. B. axit 2- amino axetic.

C. metyl amin. D. axit glutamic.

Câu 8: Polime bị thuỷ phân cho α-amino axit là

A. polistiren. B. polipeptit. C. nilon-6,6. D. polisaccarit.Câu 9: Cho m gam hỗn hợp hai ancol tác dụng hoàn toàn với Na (dư) được 2,24 lít H2 và 12,2 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 7,8. B. 8,2. C. 4,6. D. 3,9.Câu 10: Trung hoà một lượng axit cacboxylic đơn chức cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1M. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,2gam muối khan. Công thức của axit là

A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. C2H5COOH.Câu 11: Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H5.Câu 12: Cho cùng một khối lượng mỗi chất: CH3OH, CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3 tác dụng hoàn toàn với Na (dư). Số mol H2 lớn nhất sinh ra là từ phản ứng của Na với

A. CH3OH. B. CH3COOH. C. C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3.Câu 13: Cho dãy các chất: CH3Cl, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COONa. Số chất trong dãy khi thuỷ phân sinh ra ancol metylic là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 14: Cho dãy các kim loại: Be, Mg, Cu, Li, Na. Số kim loại trong dãy có kiểu mạng tinh thể lục phương là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 15: Cấu hình electron của cation R3+ có phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

A. S. B. Al. C. N. D. Mg.Câu 16: Cho dãy các kim loại: Al, Cr, Hg, W. Hai kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất tương ứng là :

A. Hg, Al. B. Al, Cr. C. Hg, W. D. W, Cr.Câu 17: Công thức của thạch cao sống là

A. CaSO4. B. CaSO4.2H2O. C. CaSO4.H2O. D.2CaSO4.2H2O.Câu 18: Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa thu được là

A. 25gam. B. 10gam. C. 12gam. D. 40gam.Câu 19: Nhôm không tan trong dung dịch

A. HCl. B. NaOH. C. NaHSO4. D. Na2SO4.Câu 20: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là

A. 2,7gam. B. 2,3gam. C. 4,05gam. D. 5,0 gam.Câu 21: Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư), thu được 6,42 gam kết tủa nâu đỏ. Giá trị của m là

A. 2,32. B. 4,64. C. 1,6. D. 4,8.Câu 22: Cấu hình electron của ion Fe2+

A. [Ar] 3d6. B. [Ar] 3d54s1. C. [Ar] 3d44s2. D. [Ar] 3d34s2.Câu 23: Khi cho dung dịch muối sắt (II) vào dung dịch kiềm, cò mặt không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hợp chất

A. Fe(OH)2. B. Fe(OH)3. C. FeO. D. Fe2O3.Câu 24: Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80gam kết tủa. Giá trị của m là A. 34,88. B. 36,16. C. 46,4. D. 59,2.

Câu 25: Hoà tan phèn chua vào nước thu được dung dịch có môi trường

A. kiềm yếu. B. kiềm mạnh. C. axit yếu. D. trung tính.Câu 26: Cho dãy các ion Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion trong dãy có số electron độc thân lớn nhất là

A. Al3+. B. Ca2+. C. Fe2+. D. Fe3+.Câu 27: Cho dãy kim loại: Zn, Fe, Cr. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại từ trái sang phải trong dãy là

A. Zn, Fe, Cr. B. Fe, Zn, Cr. C. Zn, Cr, Fe. D. Cr, Fe, Zn.Câu 28: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) an toàn là sử dụng

A. fomon. B. phân đạm. C. nước đá. D. nước vôi.Câu 29: Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại X bằng dung dịch HCl sinh ra V lít khí (đktc), cũng m gam X khi đun nóng phản ứng hết với V lít O2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ni. B. Zn. C. Pb. D. Sn.Câu 30: Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hoá bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 31: Amilozơ được tạo thành từ các gốc

A. α-glucozơ. B. β-glucozơ. C. α- fructozơ. D. β-fructozơ.Câu 32: Khi đốt cháy 4,5 gam một amin đơn chức giải phóng 1,12 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của amin đó là

A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C3H7N.II. PHẦN RIÊNG [8 câu].

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng giải phóng khí X (không màu, dễ hoá nâu trong không khí). Khí X là

A. NO. B. NH3. C. N2O. D. NO2.Câu 34: Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là

A. Na. B. Ca. C. Be. D. Cs.Câu 35: Cho dãy các chất: CH3-NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Chất có lực bazơ nhỏ nhất trong dãy là

A. CH3-NH2. B. NH3. C. C6H5NH2. D. NaOH.Câu 36: Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước chứa nhiều ion

A. Ca2+. B. Na+. C. NH D. Cl-.Câu 37: Chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu tím là

A. andehyt axetic. B. tinh bột. C. xenlulozơ. D. peptit.Câu 38: Các số oxi hoá phổ biến của crom trong các hợp chất là

A. +2, +4, +6. B. +2, +3, +6. C. +1, +2, +6. D. +3, +4, +6.Câu 39: Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. Al(OH)3. B. Al2O3. C. NaHCO3. D. ZnSO4.Câu 40: Tính chất hóa học đặc trưng của Fe là

A. tính khử. B. tính oxi hoá. C. tính axit. D. tính bazơ.B. Theo chương trình Nâng cao ( 8 câu , từ câu 41 đến câu 48)

Câu 41: Khi điện phân NaCl nóng chảy, ở catot xảy ra

A. sự khử ion Cl-. B. sự oxi hoá ion Cl-.

C. sự khử ion Na+. D. sự oxi hoá ion Na+.

Câu 42: Kim loại khử được nước ở nhiệt độ thường là

A. Cu. B. Ca. C. Be. D. Fe.Câu 43: Khi cho glyxin tác dụng với dung dịch chất X thấy có khí N2 được giải phóng. Chất X là

A. HCl. B. NaNO3. C. HNO3. D. NaOH.Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Metyl glucozit có thể chuyển được từ dạng mạch vòng sang dạng mạch hở.

B. Fructozơ còn tồn tại ở dạng β-, vòng 5 cạnh ở trạng thái tinh thể.

C. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được amoni gluconat.

D. Khử glucozơ bằng H2 thu được sobitol.

Câu 45: Tơ lapsan thuộc loại tơ

A. poliamit. B. polieste. C. poli ete. D. vinylic.Câu 46: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang xanh là

A. Na2CO3. B. NaNO3. C. NaHSO4. D. NaCl.Câu 47: Oxi hoá NH3 bằng CrO3 sinh ra N2, H2O và Cr2O3. Số phân tử NH3 tác dụng với một phân tử CrO3

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.Câu 48: Hai hidroxit đều tan được trong dung dịch NH3

A. Cu(OH)2 và Ni(OH)2. B. Fe(OH)2 và Ni(OH)2.C. Cu(OH)2 và Al(OH)3. D. Zn(OH)2 và Al(OH)3.


Điểm thi 24h

Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT                                                Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm                           Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương