Đề cương ôn tập kiểm tra hkitải về 19.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.04.2019
Kích19.94 Kb.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I – TIN HỌC 10

Câu 1: Khái niệm thông tin và dữ liệu. Đơn vị đo lượng thông tin.

Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ hêxa.Câu 2: Giới thiệu và vẽ sơ đồ cấu trúc máy tính.

Trình bày chức năng từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào/ra.Câu 3: Trình bày những hiểu biết của em về nguyên lí Phôn nôi-man.

Câu 4: Thuật toán là gì? Xác định bài toán, trình bày ý tưởng, biểu diễn thuật toán theo 1 trong 2 cách (liệt kê hoặc sơ đồ khối) của các thuật toán sau: tìm giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của một dãy số nguyên, kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương, thuật toán tìm ƯCLN, thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Câu 5: Ngôn ngữ lập trình là gì? So sánh ưu và nhược điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao với hợp ngữ.

Câu 6: Hãy nêu các bước để giải một bài toán trên máy tính. Cho ví dụ về một bài toán, sau đó xác định bài toán, viết thuật toán cho bài toán đó và đề xuất các Test tiêu biểu để kiểm tra thuật đó đó.

Câu 7: Khái niệm về phần mềm máy tính. Các loại phần mềm máy tính, cho ví dụ.

Câu 8: Hãy nêu các ứng dụng của Tin học mà em biết..

Câu 9: Hệ điều hành là gì? Các chức năng chính của hệ điều hành.

Câu 10: Tệp là gì? Hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu 3 tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Câu 11: Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào?

--Hết--
Thời điểm thi: Tuần 17

Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I – TIN HỌC 11
Câu 1: Nêu cú pháp và hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và đủ.

Câu 2: Viết chương trình nhập vào điểm trung bình học kì của 1 học sinh rồi in ra màn hình loại của điểm trung bình đó, biết:

  • Giỏi: từ 8.0 trở lên

  • Khá: 6.5 – 7.9

  • TB: 5.0 – 6.4

  • Yếu: dưới 5.0

Câu 3: Nêu cú pháp và hoạt động của câu lệnh For – Do dạng tiến và lùi.

Câu 4: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên dương M và N (M < N), tính và đưa ra màn hình tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 từ M đến N.

Câu 5: Viết chương trình tìm ƯCLN của 2 số nguyên dương M, N được nhập từ bàn phím.

Câu 6: Viết chương tình tính các tổng sau:

a,

b,

Câu 7: Viết chương trình tạo ngẫu nhiên (hoặc nhập từ bàn phím) mảng A gồm n phần tử các số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300.

a) In mảng vừa tạo;

b) Có bao nhiêu phần tử âm trong mảng;

c) Tính tổng các phần tử dương trong mảng;

d) Tìm phần tử lớn nhất, bé nhất ;

e) Sắp xếp các phần tử của mảng thành 1 dãy không giảm ;

f) Có bao nhiêu số nguyên tố trong mảng A?

--Hết--

Thời điểm thi: Tuần 17

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I – TIN HỌC 12

Câu 1: Nêu khái niệm CSDL? Kể một vài hoạt động có sử dụng CSDL mà em biết?

Câu 2: Nêu khái niệm hệ QTCSDL? Kể một vài hệ QTCSDL mà em biết?

Câu 3: Vẽ sơ đồ mô tả sự tương tác của hệ QTCSDL?

Câu 4: Nêu vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL? Em muốn giữ vai trò nào khi làm việc với hệ CSDL? Giải thích vì sao?

Câu 5: Nêu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL?

Câu 6: Access là gì? Nêu các đối tượng chính của Access?

Câu 7: Nêu các cách khởi động của Access? Nêu các bước tạo CSDL mới?

Câu 8: Nêu các khái niệm chính của bảng?

Câu 9: Nêu các cách tạo cấu trúc bảng? Nêu các bước để tạo một trường?

Câu 10: Nêu các bước chỉ định khóa chính của bảng? Nêu các bước lưu cấu trúc bảng?

Câu 11: Cho tên các trường (Field name) hãy xác định kiểu dữ liệu của trường (Data type)?

Ví dụ minh hoạ: Cho bảng HOC_SINH có các trường: maso, ten, ngaysinh, tin, ... hãy xác định kiễu dữ liệu của các trường đó.Field name

Data type

maso

AutoNumber

ten

Text

ngaysinh

Date/Time

tin

Number

-----Hết-----
Thời điểm thi: Tuần 17

Thời gian làm bài: 45 phút


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương